امور مالی و پشتیبانی
کد مطلب: 97
تعداد بازدید: 4616
00-00-0000

 

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

Email Address

رئیس خدمات مالی

امین الله قائمی

33375172

بین دستگاههای دولتی

Ece_mali@nigc-qazvin.ir

 

غیر دولتی

mali@nigc-qazvin.ir

 

رئیس منابع انسانی

مرضیه تفنگچی ها

33378893

Ece_edari@nigc-qazvin.ir

رئیس کالا

علی حسنپور 

33375952

 

رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

امیررضا کوشکی

33376026

بین دستگاههای دولتی

Ece_It@nigc-qazvin.ir

 

غیر دولتی

computer@nigc-qazvin.ir