امور مهندسی و اجرای طرح ها
کد مطلب: 92
تعداد بازدید: 5078
00-00-0000
سمت نام و نام خانوادگی تلفن
سرپرست امور مهندسی و اجرای طرح ها سیامک محمد صالحی 33376063
سرپرست اجرای طرح ها امیر خوئینی 33379022
سرپرست خدمات فنی و مهندسی علیرضا نصیرایی 33376027
رئیس گازرسانی به صنایع حسن شریفیان 33379023