1398-12-01
اصلی
دریافت نرم افزار خدمات مشترکین شرکت گاز استان قزوین اندروید - IOS
امور مهندسی و اجرای طرح ها
کد مطلب: 92
تعداد بازدید: 5362
00-00-0000
سمت نام و نام خانوادگی تلفن
رییس امور مهندسی و اجرای طرح ها سیامک محمد صالحی 33376063
سرپرست اجرای طرح ها امیر خوئینی 33379022
رییس خدمات فنی و مهندسی علیرضا نصیرایی 33376027
سرپرست گازرسانی به صنایع حسن شریفیان 33379023