آگهي فراخوان مناقصه عمومي 5-88
کد مطلب: 441
تعداد بازدید: 1911
1388-03-01

(نوبت اول ) / (نوبت دوم)
شركت گاز استان قزوين (مناقصه گزار) در نظر دارد در اجراي قانون برگزاري مناقصات ، نشت يابي شبكه و انشعابات در سطح استان قزوين ، از طريق  مناقصه  عمومي (دو مرحله اي) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد ، لذا از كليه مناقصه گران واجد  صلاحيتي كه  تمايل به شركت  در  اين  مناقصه  را دارند دعوت مي گردد ،  بمنظور خريد اسناد  مناقصه  از  تاريخ 2/3/1388  لغايت 9/3/1388 در ساعات اداري روزهاي غير تعطيل به واحد امورقراردادهاي اين شركت مراجعه  و پيشنهادات خود را تا ساعت 14 مورخه 18/3/1388  به دفتر امور قراردادهاي اين شركت تسليم نمايند . ضمنا زمان بازگشايي پيشنهادات ساعت  30/14  مورخه 26/3/1388  مي باشد.
1- عنوان و مشخصات كلي پروژه : نشت يابي شبكه و انشعابات در سطح استان قزوين
2- مدت پيمان : 365 روز
3-مبلغ برآورد هزينه كار : در جلسه كميسيون اعلام مي گردد .
4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : حداقل 000/000/10 ريال بصورت يكي از انواع تضمينهاي
الف – ضمانت نامه بانكي ب- واريزي وجه نقد به حساب 0101955343009 بانك صادرات  شعبه  بازار           كد 23 ج- چك بانكي (تضميني ) در وجه شركت گاز استان قزوين .
5- محل دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادات : (قزوين ، خيابان نواب شمالي – مجتمع ادارات – جنب دانشگاه آزاد اسلامي – طبقه سوم – دفتر امور قراردادها    تلفكس: 3342241-0281)      
6- قيمت اسناد و نحوه واريز وجه نقد : 000/100 ريال به حساب 0101955343009 بانك صادرات  شعبه  بازار كد 23 قابل پرداخت در كليه شعب بانك صادرات  .
7- پايه و رشته مورد نياز: پايه 5 رشته تاسيسات و تجهيزات و شركتهاي بازرسي فني و حفاظت ايمني و صنعتي
8- محل تامين اعتبار: منابع داخلي
9- مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يكبار قابل تمديد مي باشد .
10- نام و نشاني مشاور: امور بازرسي فني       
11- آدرس سايت :
www.nigc- qazvin.ir ، http: //iets.mporg.ir
12- شرايط شركت كننده در فراخوان : 1- داشتن شخصيت حقوقي 2- تجربه كافي مرتبط 3- توانايي تهيه و تسليم ضمانت نامه 4- توانايي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز  5-  دارا بودن خط مشي و نظام مديريت HSE 6- داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي 
13- هزينه چاپ آگهي : هزينه چاپ آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد .