آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي شماره مناقصه (45-90)
کد مطلب: 439
تعداد بازدید: 3237
1390-10-11

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

شماره مناقصه (45-90)

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

2- موضوع مناقصه: تغيير مسير خط گاز روستا و شهرك صنعتي آراسنج.

3- محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه: روستا و شهرك صنعتي آراسنج -  به مدت 60 روز تقويمي.

4- استاندارد اجراي كار: مطابق مشخصات فني، پكيج ارائه شده از سوي دستگاه مناقصه گزار و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران.

5- نام و نشاني نماينده كارفرما: معاونت امور بهره برداري شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني دستگاه مناقصه گزار.

6- شرايط مناقصه گران:

- داشتن شخصيت حقوقي

- داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه پنج يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري.

- توانايي ارائه ضمانت نامه هاي شركت در مناقصه و انجام تعهدات طبق ضوابط كارفرما.

- داشتن ظرفيت خالي در رشته مورد نظر.

7- مدارك مورد نياز جهت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:

- تقاضاي كتبي دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي با ذكر موضوع و شماره مناقصه و كدكاربري پايگاه مناقصات.

تذكر: جهت اخذ كد كاربري، لازم است مناقصه گران به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كدكاربري اقدام نمايند.

- تصوير برابر اصل گواهي نامه صلاحيت پيمانكاري معتبر.

8- زمان و مهلت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي: پس از انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز.

توجه: مضافاً مناقصه گران مخير هستند چنانچه آمادگي و امكانات لازم را داشته باشند كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي را از سايتهاي اينترنتي مذكور دريافت و پس از تكميل، تا مهلت اعلام شده فوق به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند.

9- محل دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- امور قراردادها- اتاق 315

10- مهلت تكميل و تحويل كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: حداكثر 15 روز پس از آخرين مهلت دريافت كاربرگ ها.

11- محل تحويل كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

12- زمان بازگشايي پاكات ارزيابي كيفي: 10/11/1390

بديهي است دعوتنامه كتبي جهت دريافت مابقي اسناد مناقصه، به مناقصه گراني كه در ارزيابي كيفي امتياز قابل قبول را كسب نمايند فرستاده خواهد شد.

13- نوع و مبلغ تضميـن شركت در مناقصـه: بر مبناي مصوبه شماره 42956/ت/28493 مورخ 11/8/82 هيأت وزيران و اصلاحيه هاي آن و آيين نـامـه معاملات شـركت ملي نفت ايران، به مبلغ 000/000/35 ريال به صورت ضمانتنامه بانكي يا واريز وجه نقد به حساب بانكي به شماره 0101955343009 بانك صادرات ايران شعبه مركزي قزوين (كد 23) به نام شركت گاز استان قزوين (شماره حساب شبا 720190000000101955343009 IR).

14- محل تامين اعتبار: منابع داخلي شركت گاز استان قزوين

كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي