آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي مشاوران 4 -88
کد مطلب: 432
تعداد بازدید: 1819
1388-02-25

آگهي فراخوان عمومي  ارزيابي كيفي مشاوران 4 -88

(نوبت اول ) / (نوبت دوم)

شركت گاز استان قزوين (مناقصه گزار) در نظر دارد در اجراي قانون برگزاري مناقصات ،انجام عمليات بررسي بازار ، طراحي و نقشه برداري شبكه گازرساني و خط تغذيه روستاها در سطح استان  ، از طريق  فراخوان عمومي ارزيابي كيفي (دو مرحله اي) به مشاورين  واجد صلاحيت واگذار نمايد ، لذا از كليه مناقصه گران واجد  صلاحيتي كه  تمايل به شركت  در  اين  مناقصه  را دارند دعوت مي گردد ،  بمنظور خريد اسناد  ارزيابي كيفي از  تاريخ  26/2/1388  لغايت 2/3/1388 در ساعات اداري روزهاي غير تعطيل به واحد امورقراردادهاي اين شركت مراجعه  و مدارك استعلام ارزيابي كيفي خود را تا ساعت12 مورخه 16/3/1388  به دفتر امور قراردادهاي اين شركت تسليم  نمايند .

1- عنوان و مشخصات كلي پروژه : 1-بررسي بازار براي خطوط شبكه به طول تقريبي 000/360 متر 2- طراحي شبكه گازرساني به طول تقريبي 000/450 متر 3- طراحي خط تغذيه به متراژ تقريبي 000/200 متر 4- مسير يابي و نقشه برداري  و بررسي بازار به متراژ تقريبي 000/200 متر 5- بررسي بازار و برآورد مصرف براي خطوط تغذيه 000/200 متر

2- مدت پيمان : 360  روز

3-مبلغ برآورد هزينه كار : در جلسه كميسيون اعلام مي گردد .

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : حداقل 000/000/20 ريال بصورت يكي از انواع تضمينهاي

الف – ضمانت نامه بانكي ب- واريزي وجه نقد به حساب 0101955343009 بانك صادرات  شعبه  بازار كد 23 ج- چك بانكي (تضميني ) در وجه شركت گاز استان قزوين .

5- محل دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادات : 1-از طريق مراجعه به سايت شركت گاز استان قزوين به آدرس بند 10 آگهي 2- از طريق مراجعه به آدرس (قزوين ، خيابان نواب شمالي – مجتمع ادارات – جنب دانشگاه آزاد اسلامي – طبقه سوم – دفتر امور قراردادها    تلفكس: 3342241-0281)       

6- پايه و رشته مورد نياز: حداقل پايه سه رشته خطوط انتقال نفت و گاز

7- محل تامين اعتبار: منابع داخلي

8- مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يكبار قابل تمديد مي باشد .

9- نام و نشاني مشاور: امور مهندسي و اجراي طرحها       

10- آدرس سايت : www.nigc- qazvin.ir ، http: //iets.mporg.ir

11- شرايط شركت كننده در فراخوان : 1- داشتن شخصيت حقوقي 2- تجربه كافي مرتبط 3- توانايي تهيه و تسليم ضمانت نامه 4- توانايي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز  5-  دارا بودن خط مشي و نظام مديريت HSE 6- داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي 

12- هزينه چاپ آگهي : هزينه چاپ آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد .

دريافت اسناد ارزيابي مشاور