آگهي فراخوان مناقصه عمومي 50-87
کد مطلب: 398
تعداد بازدید: 1793
1388-01-18

آگهي فراخوان مناقصه عمومي 50-87
(نوبت اول ) / (نوبت دوم)
شركت گاز استان قزوين (مناقصه گزار) در نظر دارد در اجراي قانون برگزاري مناقصات ،تهيه مصالح اختصاصي عهده پيمانكار و گازرساني به روستاهاي قزوين (عبدل آباد – رزجرد-شفيع آباد-آشنستان-بارجين-امامزاده اباذر)  ، از طريق  مناقصه  عمومي (دو مرحله اي) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد ، لذا از كليه مناقصه گران واجد  صلاحيتي كه  تمايل به شركت  در  اين  مناقصه  را دارند دعوت مي گردد ،  بمنظور خريد اسناد  مناقصه  از  تاريخ 19/1/1388  لغايت 26/1/1388 در ساعات اداري روزهاي غير تعطيل به واحد امورقراردادهاي اين شركت مراجعه  و پيشنهادات خود را تا ساعت 14 مورخه 6/2/1388  به دفتر امور قراردادهاي اين شركت تسليم نمايند . ضمنا زمان بازگشايي پيشنهادات ساعت  14  مورخه 15/2/1388  مي باشد.
1- عنوان و مشخصات كلي پروژه : 1- لوله گذاري فولادي به اقطار 2و4و6و8 اينچ به متراژ 18708 متر  2- لوله گذاري پلي اتيلن به اقطار 63و90و110و125و160 ميلي متر به متراژ 27950 متر 3- احداث ساختمان ايستگاه  تقليل فشار (T.B.S ) و حمل و نصب مكانيكال آن 5 مورد
2- مدت پيمان : 500  روز
3-مبلغ برآورد هزينه كار : در جلسه كميسيون اعلام مي گردد .
4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : حداقل000/000/80 ريال بصورت يكي از انواع تضمينهاي
الف – ضمانت نامه بانكي ب- واريزي وجه نقد به حساب 0101955343009 بانك صادرات  شعبه  بازار كد 23 ج- چك بانكي (تضميني ) در وجه شركت گاز استان قزوين .
5- محل دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادات : (قزوين ، خيابان نواب شمالي – مجتمع ادارات – جنب دانشگاه آزاد اسلامي – طبقه سوم – دفتر امور قراردادها    تلفكس: 3342241-0281)      
6- قيمت اسناد و نحوه واريز وجه نقد : 000/150 ريال به حساب 0101955343009 بانك صادرات  شعبه  بازار كد 23 قابل پرداخت در كليه شعب بانك صادرات  .
7- پايه و رشته مورد نياز: حداقل پايه  5  رشته  تاسيسات و تجهيزات 
8- محل تامين اعتبار: منابع داخلي
9- مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يكبار قابل تمديد مي باشد .
10- نام و نشاني مشاور: مهندسي مشاور پرآور    
11- آدرس سايت : www.nigc- qazvin.ir ، http: //iets.mporg.ir
12- شرايط شركت كننده در فراخوان : 1- داشتن شخصيت حقوقي 2- تجربه كافي مرتبط 3- توانايي تهيه و تسليم ضمانت نامه 4- توانايي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز  5-  دارا بودن خط مشي و نظام مديريت HSE 6- داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي 
13- هزينه چاپ آگهي : هزينه چاپ آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد .