آگهي فراخوان مناقصه عمومي 34-87
کد مطلب: 344
تعداد بازدید: 1766
1387-11-02

آگهي فراخوان مناقصه عمومي 34-87

(نوبت اول ) / (نوبت دوم)

شركت گاز استان قزوين (مناقصه گزار) در نظر دارد در اجراي قانون برگزاري مناقصات ،گازرساني به روستاهاي بوئين زهرا  (شادمهان جوين سوليقون شارد كچله گرد سليمان آباد ولد آباد   سخص آباد سوس و ديزان )  ، از طريق  مناقصه  عمومي (دو مرحله اي) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد ، لذا از كليه مناقصه گران واجد  صلاحيتي كه  تمايل به شركت  در  اين  مناقصه  را دارند دعوت مي گردد ،  بمنظور خريد اسناد  مناقصه  از تاريخ 2/11/1387  لغايت 9/11/1387 در ساعات اداري روزهاي غير تعطيل به واحد امورقراردادهاي اين شركت مراجعه  و پيشنهادات خود را تا ساعت 14 مورخه 20/11/1387  به دفتر امور قراردادهاي اين شركت تسليم نمايند . ضمنا زمان بازگشايي پيشنهادات ساعت  14  مورخه 29/11/1387  مي باشد.

1- عنوان و مشخصات كلي پروژه : 1- لوله گذاري فولادي به اقطار 2 الي 8 اينچ به متراژ تقريبي 23496 متر  2- لوله گذاري پلي اتيلن به اقطار 63 الي 160 به متراژ تقريبي 39430 متر 3- احداث ساختمان ايستگاه TBS و حمل و نصب آن به تعداد 5 مورد 4- احداث حفاظت كاتديك 1 مورد

2- مدت پيمان : 500 روز

3-مبلغ برآورد هزينه كار : در جلسه كميسيون اعلام مي گردد .

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : حداقل 000/000/110 ريال بصورت يكي از انواع تضمينهاي

الف ضمانت نامه بانكي ب- واريزي وجه نقد به حساب 0101955343009 بانك صادرات  شعبه  بازار  كد 23 ج- چك بانكي (تضميني ) در وجه شركت گاز استان قزوين .

5- محل دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادات : (قزوين ، خيابان نواب شمالي مجتمع ادارات جنب دانشگاه آزاد اسلامي طبقه سوم دفتر امور قراردادها    تلفكس: 3342241-0281)       

6- قيمت اسناد و نحوه واريز وجه نقد : 000/150 ريال به حساب 0101955343009 بانك صادرات  شعبه  بازار كد 23 قابل پرداخت در كليه شعب بانك صادرات  .

7- پايه و رشته مورد نياز: حداقل پايه  5  رشته تاسيسات و تجهيزات

8- محل تامين اعتبار: منابع داخلي

9- مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يكبار قابل تمديد مي باشد .

10- نام و نشاني مشاور: شايگان تراز شرق    

11- آدرس سايت : www.nigc- qazvin.ir ، http: //iets.mporg.ir

12- شرايط شركت كننده در فراخوان : 1- داشتن شخصيت حقوقي 2- تجربه كافي مرتبط 3- توانايي تهيه و تسليم ضمانت نامه 4- توانايي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز  5-  دارا بودن خط مشي و نظام مديريت HSE 6- داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي 

13- هزينه چاپ آگهي : هزينه چاپ آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد .