آگهي فراخوان مناقصه عمومي 33-87
کد مطلب: 335
تعداد بازدید: 1489
1387-10-24

آگهي فراخوان مناقصه عمومي 33-87

(نوبت اول ) / (نوبت دوم)

شركت گاز استان قزوين (مناقصه گزار) در نظر دارد در اجراي قانون برگزاري مناقصات ،گازرساني به روستاهاي قزوين و البرز وآبيك (كبريت ميان ولامدر-انجيلاق-ديزج-كوچار-مهدي آباد بزرگ- جنت آباد آجربند)  ، از طريق  مناقصه  عمومي (دو مرحله اي) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد ، لذا از كليه مناقصه گران واجد  صلاحيتي كه  تمايل به شركت  در  اين  مناقصه  را دارند دعوت مي گردد ،  بمنظور خريد اسناد  مناقصه  از تاريخ 26/10/1387  لغايت 2/11/1387 در ساعات اداري روزهاي غير تعطيل به واحد امورقراردادهاي اين شركت مراجعه  و پيشنهادات خود را تا ساعت 14 مورخه 12/11/1387  به دفتر امور قراردادهاي اين شركت تسليم نمايند . ضمنا زمان بازگشايي پيشنهادات ساعت  14  مورخه 21/11/1387  مي باشد.

1- عنوان و مشخصات كلي پروژه : 1-  لوله گذاري فولادي خط تغذيه و شبكه فولادي به اقطار 4 ، 6 ، 8  اينچ به متراژ 19742 متر  و  شبكه پلي اتيلن به اقطار63 ، 90 ، 110، 125 ، 160  ميليمتر  به متراژ 27810متر با نصب اتصالات و شيرآلات 2- ساخت 4 واحد ساختمان ايستگاه T.B.S 3 - حمل و نصب يك واحد T.B.S به ظرفيت M3/Hr 1000 و دو واحد T.B.S  به ظرفيت  M3/Hr 2500  و يك واحد  T.B.S  به ظرفيت  M3/Hr 5000 ،  4- اجراي حفاظت كاتديك يك دستگاه .

2- مدت پيمان : 450 روز

3-مبلغ برآورد هزينه كار : در جلسه كميسيون اعلام مي گردد .

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : حداقل  000/000/85 ريال بصورت يكي از انواع تضمينهاي

الف ضمانت نامه بانكي ب- واريزي وجه نقد به حساب 0101955343009 بانك صادرات  شعبه  بازار كد 23 ج- چك بانكي (تضميني ) در وجه شركت گاز استان قزوين .

5- محل دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادات : (قزوين ، خيابان نواب شمالي مجتمع ادارات جنب دانشگاه آزاد اسلامي طبقه سوم دفتر امور قراردادها    تلفكس: 3342241-0281)       

6- قيمت اسناد و نحوه واريز وجه نقد :  000/150 ريال به حساب 0101955343009 بانك صادرات  شعبه  بازار كد 23 قابل پرداخت در كليه شعب بانك صادرات  .

7- پايه و رشته مورد نياز: پايه  5  رشته تاسيسات و تجهيزات

8- محل تامين اعتبار: منابع داخلي

9- مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يكبار قابل تمديد مي باشد .

10- نام و نشاني مشاور: امور مهندسي و اجراي طرحها   

11- آدرس سايت : www.nigc- qazvin.ir ، http: //iets.mporg.ir

12- شرايط شركت كننده در فراخوان : 1- داشتن شخصيت حقوقي 2- تجربه كافي مرتبط 3- توانايي تهيه و تسليم ضمانت نامه 4- توانايي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز  5-  دارا بودن خط مشي و نظام مديريت HSE 6- داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي 

13- هزينه چاپ آگهي : هزينه چاپ آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد .