آگهي فراخوان مناقصه عمومي 32-87
کد مطلب: 334
تعداد بازدید: 1410
1387-10-24
آگهي فراخوان مناقصه عمومي 32-87 (نوبت اول ) / (نوبت دوم) شركت گاز استان قزوين (مناقصه گزار) در نظر دارد در اجراي قانون برگزاري مناقصات ، انجام عمليات امداد و گازباني و تعميرات اداره گاز ناحيه تاكستان ، از طريق مناقصه عمومي (يك مرحله اي) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد ، لذا از كليه مناقصه گران واجد صلاحيتي كه تمايل به شركت در اين مناقصه را دارند دعوت مي گردد ، بمنظور خريد اسناد مناقصه از تاريخ 26/10/1387 لغايت 2/11/1387 در ساعات اداري روزهاي غير تعطيل به واحد امورقراردادهاي اين شركت مراجعه و پيشنهادات خود را تا ساعت 14 مورخه 12/11/1387 به دفتر امور قراردادهاي اين شركت تسليم نمايند . ضمنا زمان بازگشايي پيشنهادات ساعت 14 مورخه 15/11/1387 مي باشد. 1- عنوان و مشخصات كلي پروژه : ، انجام عمليات امداد و گازباني و تعميرات اداره گاز ناحيه تاكستان 2- مدت پيمان : 365 روز 3-مبلغ برآورد هزينه كار : در جلسه كميسيون اعلام مي گردد . 4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : حداقل 000/000/40 ريال بصورت يكي از انواع تضمينهاي الف – ضمانت نامه بانكي ب- واريزي وجه نقد به حساب 0101955343009 بانك صادرات شعبه بازار كد 23 ج- چك بانكي (تضميني ) در وجه شركت گاز استان قزوين . 5- محل دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادات : (قزوين ، خيابان نواب شمالي – مجتمع ادارات – جنب دانشگاه آزاد اسلامي – طبقه سوم – دفتر امور قراردادها تلفكس: 3342241-0281) 6- قيمت اسناد و نحوه واريز وجه نقد : 000/100 ريال به حساب 0101955343009 بانك صادرات شعبه بازار كد 23 قابل پرداخت در كليه شعب بانك صادرات . 7- پايه و رشته مورد نياز: پايه 5 رشته تاسيسات و تجهيزات 8- محل تامين اعتبار: منابع داخلي 9- مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يكبار قابل تمديد مي باشد . 10- نام و نشاني مشاور: امور بهره برداري 11- آدرس سايت : www.nigc- qazvin.ir ، http: //iets.mporg.ir 12- شرايط شركت كننده در فراخوان : 1- داشتن شخصيت حقوقي 2- تجربه كافي مرتبط 3- توانايي تهيه و تسليم ضمانت نامه 4- توانايي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز 5- دارا بودن خط مشي و نظام مديريت HSE 6- داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي 13- هزينه چاپ آگهي : هزينه چاپ آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد .