آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي مشاوران 25-88
کد مطلب: 286
تعداد بازدید: 1793
1388-12-22

(نوبت اول ) / (نوبت دوم)

شركت گاز استان قزوين (مناقصه گزار) در نظر دارد در اجراي قانون برگزاري مناقصات ،انجام عمليات  مات نظارت كارگاهي در سطح شركت گاز استان قزوين ، را از طريق  فراخوان عمومي ارزيابي كيفي     (دو مرحله اي) به مشاورين  واجد صلاحيت واگذار نمايد ، لذا از كليه مناقصه گران واجد  صلاحيتي كه  تمايل به شركت  در  اين  مناقصه  را دارند دعوت مي گردد ،  بمنظور دريافت اسناد  ارزيابي كيفي از  تاريخ 22/12/1388  لغايت 27/12/1388 در ساعات اداري روزهاي غير تعطيل به واحد امورقراردادهاي اين شركت يا به سايت شركت گاز استان قزوين مراجعه و مدارك استعلام ارزيابي كيفي خود را تا ساعت15 مورخه 14/1/1389  به دفتر امور قراردادهاي اين شركت تسليم  نمايند.

1- عنوان و مشخصات كلي پروژه : خدمات نظارت كارگاهي و پشتيباني فني براي پروژه هاي گازرساني و صنايع و ساختماني در سطح شركت گاز استان قزوين

2- مدت پيمان : دو سال

3-مبلغ برآورد هزينه كار : مبلغ 000/000/000/12 ريال اعلام مي گردد .

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : حداقل 000/000/120 ريال بصورت يكي از انواع تضمينهاي

الف ضمانت نامه بانكي ب- واريزي وجه نقد به حساب 0101955343009 بانك صادرات  شعبه  بازار           كد 23 ج- چك بانكي (تضميني ) در وجه شركت گاز استان قزوين .

5- محل دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادات : 1-از طريق مراجعه به سايت شركت گاز استان قزوين به آدرس بند 10 آگهي 2- از طريق مراجعه به آدرس (قزوين ، خيابان نواب شمالي مجتمع ادارات جنب دانشگاه آزاد اسلامي طبقه سوم دفتر امور قراردادها    تلفكس: 3342241-0281)       

6- پايه و رشته مورد نياز: حداقل پايه سه رشته خطوط انتقال نفت و گاز

7- محل تامين اعتبار: منابع داخلي

8- مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يكبار قابل تمديد مي باشد .

9- نام و نشاني مشاور: امور مهندسي و اجراي طرحها       

10- آدرس سايت : www.nigc- qazvin.ir ، http: //iets.mporg.ir

11- شرايط شركت كننده در فراخوان : 1- داشتن شخصيت حقوقي 2- تجربه كافي مرتبط 3- توانايي تهيه و تسليم ضمانت نامه 4- توانايي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز  5-  دارا بودن خط مشي و نظام مديريت HSE 6- داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي 

12- هزينه چاپ آگهي : هزينه چاپ آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد .

 

دريافت فايل اسناد ارزيابي مشاور