آگهي فراخوان مناقصه عمومي 19-87
کد مطلب: 247
تعداد بازدید: 1595
1387-08-21

آگهي فراخوان مناقصه عمومي 19-87

(نوبت اول ) / (نوبت دوم)

شركت گاز استان قزوين (مناقصه گزار) در نظر دارد در اجراي قانون برگزاري مناقصات ، تهيه مصالح اختصاصي عهده پيمانكار و گازرساني به روستاهاي آبيك  (مورآباد خرم پشته گيل زور رضي آباد خاكشان ابراهيم آباد حسين آباد كرد ) ، از طريق  مناقصه  عمومي (دو مرحله اي) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد ، لذا از كليه مناقصه گران واجد  صلاحيتي كه  تمايل به شركت  در  اين  مناقصه  را دارند دعوت مي گردد ،  بمنظور خريد اسناد  مناقصه  از تاريخ  25 / 8 /1387 لغايت  29 /8  /1387 در ساعات اداري روزهاي غير تعطيل به واحد امورقراردادهاي اين شركت مراجعه  و پيشنهادات خود را تا ساعت 14 مورخه   11/ 9 /1387  به دفتر امور قراردادهاي اين شركت تسليم نمايند . ضمنا زمان بازگشايي پيشنهادات ساعت  14  مورخه  18 / 9 /1387  مي باشد.

1- عنوان و مشخصات كلي پروژه : 1- لوله گذاري فولادي به اقطار 2 ، 4 ، 6  اينچ به طول تقريبي 15870  متر 2- لوله گذاري پلي اتيلن به اقطار 63 ، 90 ، 125 و 160 ميليمتري بطول تقريبي 41004  متر3- احداث ساختمان ايستگاه و حمل و نصب آن 3 مورد

2- مدت پيمان :  500 روز

3-مبلغ برآورد هزينه كار : در جلسه كميسيون اعلام مي گردد .

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : مقطوع 000/000/66 ريال بصورت يكي از انواع تضمينهاي

الف ضمانت نامه بانكي ب- واريزي وجه نقد به حساب 0101955343009 بانك صادرات  شعبه  بازار كد 23 ج- چك بانكي (تضميني ) در وجه شركت گاز استان قزوين .

5- محل دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادات : (قزوين ، خيابان نواب شمالي مجتمع ادارات جنب دانشگاه آزاد اسلامي طبقه سوم دفتر امور قراردادها    تلفكس: 3342241-0281)       

6- قيمت اسناد و نحوه واريز وجه نقد :  000/150 ريال به حساب 0101955343009 بانك صادرات  شعبه  بازار كد 23 قابل پرداخت در كليه شعب بانك صادرات  .

7- پايه و رشته مورد نياز: پايه  5 رشته تاسيسات و تجهيزات و بالاتر 

8- محل تامين اعتبار: منابع داخلي

9- مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يكبار قابل تمديد مي باشد .

10- نام و نشاني مشاور: امور مهندسي و اجراي طرحها

11- آدرس سايت : www.nigc- qazvin.ir ، http: //iets.mporg.ir

12- شرايط شركت كننده در فراخوان : 1- داشتن شخصيت حقوقي 2- تجربه كافي مرتبط 3- توانايي تهيه و تسليم ضمانت نامه 4- توانايي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز 5- داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي 

13- هزينه چاپ آگهي : هزينه چاپ آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد .