آگهي فراخوان مناقصه عمومي 18-87
کد مطلب: 246
تعداد بازدید: 1532
1387-08-21

آگهي فراخوان مناقصه عمومي 18-87

(نوبت اول ) / (نوبت دوم)

شركت گاز استان قزوين (مناقصه گزار) در نظر دارد در اجراي قانون برگزاري مناقصات ، تهيه مصالح اختصاصي عهده پيمانكار و گازرساني به روستاهاي بويين زهرا (زين آباد خيرآباد سعيد آباد احمد آباد علي آباد محمد آباد خره و نجف آباد آبگرم ) ، از طريق  مناقصه  عمومي (دو مرحله اي) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد ، لذا از كليه مناقصه گران واجد  صلاحيتي كه  تمايل به شركت  در  اين  مناقصه  را دارند دعوت مي گردد ،  بمنظور خريد اسناد  مناقصه  از تاريخ 25/8/1387 لغايت 29/8/1387 در ساعات اداري روزهاي غير تعطيل به واحد امورقراردادهاي اين شركت مراجعه  و پيشنهادات خود را تا ساعت 14 مورخه 11/9/1387  به دفتر امور قراردادهاي اين شركت تسليم نمايند . ضمنا زمان بازگشايي پيشنهادات ساعت  14  مورخه 18/9/1387  مي باشد.

1- عنوان و مشخصات كلي پروژه : 1- لوله گذاري فولادي به اقطار 2 ، 4 ، 6 ، 8 اينچ به طول تقريبي 5658 متر 2- لوله گذاري پلي اتيلن به اقطار 63 ، 90 ، 110 ، 125 ميليمتري بطول تقريبي 31928 متر 3- احداث ساختمان ايستگاه و حمل و نصب آن 4  مورد

2- مدت پيمان :  500 روز

3-مبلغ برآورد هزينه كار : در جلسه كميسيون اعلام مي گردد .

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : مقطوع  000/000/65ريال بصورت يكي از انواع تضمينهاي

الف ضمانت نامه بانكي ب- واريزي وجه نقد به حساب 0101955343009 بانك صادرات  شعبه  بازار   كد 23 ج- چك بانكي (تضميني ) در وجه شركت گاز استان قزوين .

5- محل دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادات : (قزوين ، خيابان نواب شمالي مجتمع ادارات جنب دانشگاه آزاد اسلامي طبقه سوم دفتر امور قراردادها    تلفكس: 3342241-0281)       

6- قيمت اسناد و نحوه واريز وجه نقد : 000/150 ريال به حساب 0101955343009 بانك صادرات  شعبه  بازار كد 23 قابل پرداخت در كليه شعب بانك صادرات  .

7- پايه و رشته مورد نياز: پايه 5 رشته تاسيسات و تجهيزات و بالاتر

8- محل تامين اعتبار: منابع داخلي

9- مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يكبار قابل تمديد مي باشد .

10- نام و نشاني مشاور: امور مهندسي و اجراي طرحها

11- آدرس سايت : www.nigc- qazvin.ir ، http: //iets.mporg.ir

12- شرايط شركت كننده در فراخوان : 1- داشتن شخصيت حقوقي 2- تجربه كافي مرتبط 3- توانايي تهيه و تسليم ضمانت نامه 4- توانايي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز 5- داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي 

13- هزينه چاپ آگهي : هزينه چاپ آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد .