آگهي فراخوان مناقصه عمومي 23-87
کد مطلب: 244
تعداد بازدید: 1496
1387-08-20

شركت گاز استان قزوين (مناقصه گزار) در نظر دارد در اجراي قانون برگزاري مناقصات ، تهيه مصالح اختصاصي عهده پيمانكار و نصب انشعابات روستاهاي شهرستان بويين زهرا ، از طريق  مناقصه  عمومي (دو مرحله اي) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد ، لذا از كليه مناقصه گران واجد  صلاحيتي كه  تمايل به شركت  در  اين  مناقصه  را دارند دعوت مي گردد ،  بمنظور خريد اسناد  مناقصه  از تاريخ 22/ 8/1387  لغايت 28/8/1387 در ساعات اداري روزهاي غير تعطيل به واحد امورقراردادهاي اين شركت مراجعه  و پيشنهادات خود را تا ساعت 14 مورخه  9/ 9/1387  به دفتر امور قراردادهاي اين شركت تسليم نمايند . ضمنا زمان بازگشايي پيشنهادات ساعت  14 مورخه 18/9/1387  مي باشد.
1- عنوان و مشخصات كلي پروژه : ساخت ونصب تعداد 420 انشعاب  شامل 370 انشعاب پلي اتيلن  طبقه نقشه                   sm-6231  و 50 عدد انشعاب فولادي پلي اتيلن طبق نقشه 7040 sc-
2- مدت پيمان : 150 روز
3-مبلغ برآورد هزينه كار :  در جلسه كميسيون اعلام مي گردد .
4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :  حداقل 000/000/15 ريال بصورت يكي از انواع تضمينهاي
الف – ضمانت نامه بانكي ب- واريزي وجه نقد به حساب 0101955343009 بانك صادرات  شعبه  بازار           كد 23 ج- چك بانكي (تضميني ) در وجه شركت گاز استان قزوين .
5- محل دريافت اسناد ، تحويل و گشايش پيشنهادات : (قزوين ، خيابان نواب شمالي – مجتمع ادارات – جنب دانشگاه آزاد اسلامي – طبقه سوم – دفتر امور قراردادها    تلفكس: 3342241-0281)      
6- قيمت اسناد و نحوه واريز وجه نقد : 000/100 ريال به حساب 0101955343009 بانك صادرات  شعبه  بازار كد 23 قابل پرداخت در كليه شعب بانك صادرات  .
7- پايه و رشته مورد نياز: پايه 5 رشته تاسيسات و تجهيزات
8- محل تامين اعتبار: منابع داخلي
9- مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يكبار قابل تمديد مي باشد .
10- نام و نشاني مشاور: امور بهره برداري 
11- آدرس سايت : www.nigc- qazvin.ir ، http: //iets.mporg.ir
12- شرايط شركت كننده در فراخوان : 1- داشتن شخصيت حقوقي 2- تجربه كافي مرتبط 3- توانايي تهيه و تسليم ضمانت نامه 4- توانايي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز 5- داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي 
13- هزينه چاپ آگهي : هزينه چاپ آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد .