1398-12-01
اصلی
دریافت نرم افزار خدمات مشترکین شرکت گاز استان قزوین اندروید - IOS
آگهی تجدید مناقصه 37-98
کد مطلب: 2079
تعداد بازدید: 85
1398-11-20

شركت گاز استان قزوين

آگهی تجدید مناقصه 37-98 

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات : 3/225/510

 

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد تجدید مناقصه عمومی پروژه واگذاري فعاليتهاي پشتيباني و خدماتي حمل و نقل ( تامین خودرو هاي استيجاري با راننده) خود به شماره (2098091335000018) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 20/11/98 می باشد .

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : پايان وقت اداري روز شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 26/11/98

-مهلت زمانی دریافت پیشنهاد : تا ساعت 19:00روز سه شنبه مورخ 06/12/98

-زمان بازگشایی پاکت ها: زمان گشايش پاكات الف، ب و ج: روز چهارشنبه ساعت 10:00 مورخ 07/12/98

-شرايط مناقصه گران:

1-  داشتن شخصيت حقوقي

2- داشتن گواهينامه صلاحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رسته حمل و نقل يا آژانس هاي تاكسيراني داراي مجوز معتبر از مراجع ذيصلاح.

3- ارایه گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

4- داشتن سابقه كارمشابه با مبلغ حداقل 40 درصد حجم برآوردی موضوع مناقصه (30.000.000.000 ریال) به همراه ارائه مستندات مربوطه (شامل کپی قراردادها به همراه آخرین فرم اجازه پرداخت های مربوطه  یا لیست بیمه تامین اجتماعی، یا مفاصا حساب تامین اجتماعی)

- تضميـن شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران بهمبلغ 1.500.000.000 ريال.

- محل تامين اعتبار: اعتبارات جاری شرکت گاز استان قزوین

-قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ﻫ  مورخ 22/09/1394، پیش پرداخت معادل 15% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :

 آدرس: قزوين- مینودر- میدان حافظ بلوار سیدالشهداء- خیابان اشرفی اصفهانی- شركت گاز استان قزوين و تلفن: 3194-028

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس :  41934-021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

 

از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود جهت دريافت اطلاعات بيشتر ، به نشاني اينترنتي شركت به آدرس: www.nigc-qazvin.ir  ويا پايگاه اطلاع رساني مناقصات به آدرس:  http://iets.mporg.ir  مراجعه نمايند.                                                   

                                                                                                 روابط عمومي شركت گاز استان قزوين