1398-12-01
اصلی
دریافت نرم افزار خدمات مشترکین شرکت گاز استان قزوین اندروید - IOS
تجدید مناقصه 36-98
کد مطلب: 2071
تعداد بازدید: 121
1398-11-12

شركت گاز استان قزوين

تجدید مناقصه 36-98

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات :3/224/884

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد تجدید مناقصه عمومی پروژه حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسیسات شرکت گاز استان قزوینبه شماره (2098091335000014) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 12/11/98 می باشد .

-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 15/11/98

-مهلت زمانی ارسال پیشنهادات : تا ساعت 19:00روز یکشنبه مورخ 27/11/98

-زمان بازگشایی پاکت ها: زمان گشايش پاكات الف، ب و ج: روز دوشنبه ساعت 10:00 مورخ 28/11/98

-شرايط مناقصه گران:

1-  داشتن شخصيت حقوقي

2- شرکتهای تایید صلاحیت شده توسط سازمان حراست وزارت نفت

3- ارائه گواهینامه صلاحيت پيمانكاري معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رسته های خدمات عمومی و يا نگهباني

تذکر : شرکتهای دارای گواهینامه فوق الذکر (رسته های خدمات عمومی و يا نگهباني) می بایست موضوع حراست و حفاظت به عنوان یکی از شرح فعالیت های مربوطه در اساسنامه آنها قيد شده باشد.

4- ارایه گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

5-  ارایه آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده بر اساس آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به شمار26510/ت39039ک مورخ 09/02/88 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و اطلاعیه های بعدی آن.

- تضميـن شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران بهمبلغ 1.950.000.000 ريال.

- محل تامين اعتبار: اعتبارات جاری شرکت گاز استان قزوین

-قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ﻫ  مورخ 22/09/1394، پیش پرداخت معادل 15% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :

 آدرس: قزوين- مینودر- میدان حافظ بلوار سیدالشهداء- خیابان اشرفی اصفهانی- شركت گاز استان قزوين -طبقه همكف - دبيرخانه  و تلفن: 33792098-028

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس :  41934-021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود جهت دريافت اطلاعات بيشتر ، به نشاني اينترنتي شركت به آدرس: www.nigc-qazvin.ir  ويا پايگاه اطلاع رساني مناقصات به آدرس:  http://iets.mporg.ir  مراجعه نمايند.                                                   

                                                                                                 روابط عمومي شركت گاز استان قزوين