1398-12-01
اصلی
دریافت نرم افزار خدمات مشترکین شرکت گاز استان قزوین اندروید - IOS
تجدید مناقصه 26-98
کد مطلب: 2052
تعداد بازدید: 129
1398-10-23

شركت گاز استان قزوين

تجدید مناقصه 26-98

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات :3/218/213 

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی پروژه تهيه مصالح واحداث ساختمان اداره گاز شهر معلم کلایه (شاملالف- احداث ساختمان به متراژ 29/222مترمربع ب- ديوار كشي محوطه به متراژ 15/100 متر طول ج- محوطه سازي به متراژ 25/616 متر مربع) به شماره (20980913350000014) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 21/10/98 می باشد . اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

- مهلت دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي:تا پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 24/10/98

- مهلت ارسال پاسخ استعلام ارزيابي كيفي: تا ساعت 19:00 روز شنبه مورخ 12/11/98

-شرايط مناقصه گران:

1: داشتن شخصيت حقوقي

2: داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته ساختمان و ابنيهاز سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).

3: ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4: داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 14.350.000.000 ریال در یکی از رشته های ذکر شده در بند 2.

- تضميـن شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران بهمبلغ 717.500.000 ريال.

- محل تامين اعتبار: منابع داخلی شرکت گاز استان قزوین

-قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ﻫ مورخ 22/09/1394، پیش پرداخت معادل 15% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

 

از شركتهاي واجد صلاحيت دعوت مي شود جهت دريافت اطلاعات بيشتر ، به نشاني اينترنتي شركت به آدرس: www.nigc-qazvin.ir ويا پايگاه اطلاع رساني مناقصات به آدرس: http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند.    

 

                                              

                                                                                                روابط عمومي شركت گاز استان قزوين