1398-12-06
اصلی
دریافت نرم افزار خدمات مشترکین شرکت گاز استان قزوین اندروید - IOS
آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (98-23)
کد مطلب: 2007
تعداد بازدید: 578
1398-06-23

شركت گاز استان قزوين

آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (98-23)

بدينوسيله شركت گاز استان قزوين در نظر دارد انجام پروژه اي را طبق مشخصات و شرايط كلي ذيل از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد :

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

2- موضوع مناقصه : عمليات نشت يابي و تفسیر فیلم های رادیو گرافی سرجوشهای فولادی

3- محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه:در سطح استان قزوين - به مدت 365 روز تقويمي

4- مبناي برآورد :کارشناسی

5- استاندارد اجراي كار: مطابق مشخصات فني، پكيج ارائه شده از سوي دستگاه مناقصه گزار و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران.

6- نام و نشاني نماينده كارفرما: رييس بازرسی فنی شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني دستگاه مناقصه گزار.

7- شرايط مناقصه گران:

1-7: داشتن شخصيت حقوقي

2-7: ارایه تصوير گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور) و یا گواهی صلاحیت بازرسي فني مرتبط با موضوع مناقصه از شركت ملي گاز ايران يا موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.

3-7: ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4-7: توانايي ارائه انواع ضمانت نامه ها طبق ضوابط كارفرما.  

5-7: داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 8.000.000.000 ریال در یکی از رشته های ذکر شده در بند 7-2.

6-7: داشتن حداقل 2 كارمشابه به تناسب حجم یا مبلغ در زمينه موضوع مناقصه (پروژه های نشت یابی گازرسانی) به همراه ارائه مستندات مربوطه (شامل کپی قراردادها و آخرین فرم اجازه پرداخت های مربوطه)

8- قيمت اسناد مناقصه و نحوه واريز وجه نقد: مبلغ 500.000 ريال به حساب بانكي ذيل به نام شركت گاز استان قزوين به شناسه ملي 10101891762 پرداخت گردد:

رديف

نام بانك و شعبه

شناسه

شماره شبا

1

بانک مرکزی جمهوری اسلامی

374011877292640908181801852100

(640100004001011804025748IR)

9- نوع و مبلغ تضميـن شركت در مناقصـه: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران بهمبلغ 400.000.000 ريال به شرح ذیل:

الف- ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب- اصل فيش واريز وجه نقد به یکی از حساب های سپرده بانکی مجاز ذکر شده در بند 8 دعوتنامه.

پ- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.

ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سر رسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).

چ- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

تبصره: در صورت ارائه وثيقه ملكي، برای انجام تشريفات قانوني آن با امور حقوقي شركت گاز استان قزوين هماهنگي لازم در خصوص ترهین ملک مورد نظر بصورت سند رهنی در دفاتر رسمی ( ثبت ) صورت پذيرد.

ح- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

تذکر : متن ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار( شركت در مناقصه) می بایست مطابق کاربرگ شماره (1) آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 باشد.

10- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه:

1- تقاضاي كتبي دريافت اسناد مناقصه با ذكر موضوع و شماره مناقصه و كدكاربري پايگاه مناقصات. 2- تصوير گواهي نامه صلاحيت پيمانكاري معتبر

توجه: جهت اخذ كد كاربري، لازم است مناقصه گران به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ، به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كدكاربري اقدام نمايند.

11- زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه:از انتشار آگهي نوبت اول (تاريخ 23/06/98) لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 26/06/98

12- محل دريافت اسناد مناقصه:طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- دفتر امور قراردادها

13- مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ 27/06/98 لغايت پايان وقت اداري روز شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 06/07/98

تبصره : تحویل اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 06/07/98 از سوي مناقصه گران الزامي است.

14- محل تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

15- زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد: زمان گشايش پاكات الف، ب و ج: روز یکشنبه ساعت 10:00 مورخ 07/07/98 ، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مركزي.

16- محل تامين اعتبار: سایر منابع شرکت گاز استان قزوین (عوارض گازبهاء)

17-قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

18-به این پیمان مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ﻫ مورخ 22/09/1394، پیش پرداخت معادل 15% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.