آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (98-16)
کد مطلب: 1996
تعداد بازدید: 250
1398-06-05

شركت گاز استان قزوين

آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (98-16)

بدينوسيله شركت گاز استان قزوين در نظر دارد انجام پروژه با شرایط و مشخصات كلي ذيل از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد :

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

2- موضوع مناقصه : واگذاري فعاليتهاي خدمات عمومي و پشتيباني(نظافت، باغباني و آبدارخانه و ...) ساختمان مركزي و ادارات تابعه

(شهرستانهاي قزوين، البرز، آبيك، تاکستان و بوئين زهرا)

3- محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه: شهرستانهای قزوين، البرز، آبيك، تاکستان و بوئين زهرا - به مدت 365 روز تقويمي.

4- مبناي برآورد :کارشناسی

5- استاندارد اجراي كار: مطابق مشخصات فني، پكيج ارائه شده از سوي دستگاه مناقصه گزار و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران.

6- نام و نشاني نماينده كارفرما: رييس منابع انسانی شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني دستگاه مناقصه گزار.          

7- شرايط مناقصه گران:

1-7- داشتن شخصيت حقوقي

2-7- داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رسته خدمات عمومی (نظير نامه رساني، تنظيفات و ...).

3-7- توانايي ارائه انواع ضمانت نامه هاي مورد نظر كارفرما.

4-7- داشتن حداقل 1 كارمشابه به تناسب حجم یا مبلغ در زمينه موضوع مناقصه به همراه ارائه مستندات مربوطه (شامل کپی قراردادها به همراه آخرین فرم اجازه پرداخت های مربوطه یا لیست بیمه تامین اجتماعی، یا مفاصا حساب تامین اجتماعی)

5-7- ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

6-7- ارایه آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده بر اساس آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به شمار26510/ت39039ک مورخ 09/02/88 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و اطلاعیه های بعدی آن.

8- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه:

الف - تقاضاي كتبي جهت دريافت اسناد مناقصه با ذكر موضوع و شماره مناقصه و كدكاربري پايگاه مناقصات.

تذكر: جهت اخذ كد كاربري، لازم است مناقصه گران به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ، به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كدكاربري اقدام نمايند.

ب - تصوير گواهي نامه صلاحيت پيمانكاري معتبر.

9- تاريخ دريافت اسناد مناقصه: از انتشار آگهي نوبت اول (تاريخ 05/06/98) لغايت پايان وقت اداري روز یکشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 10/06/98

10- محل دريافت اسناد مناقصه: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- دفتر امور قراردادها

11- مهلت بازگشت پيشنهادات:از تاريخ 11/06/98 لغايت پايان وقت اداري روز یکشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 24/06/98.

12- محل تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه- اتاق شماره 6-11

13- زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد:زمان گشايش پاكات " الف و ب و ج" : روز دوشنبه ساعت 10:00 مورخ25/06/98، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مرکزی.

14- مدت اعتبار پيشنهادات: براي مدت سه ماه پس از آخرين تاريخ مهلت تسليم پيشنهادات معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد باشد.

15 - قيمت اسناد و نحوه واريز وجه نقد:مبلغ 500.000 ريال به حساب بانكي ذيل به نام شركت گاز استان قزوين به شناسه ملي 10101891762 پرداخت گردد:

رديف

نام بانك و شعبه

شناسه

شماره شبا

1

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

374011877292640908181801852100

(640100004001011804025748IR)

16- مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 12402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران به مبلغ 2.250.000.000                   (دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون) ريال.

الف- ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب- اصل فيش واريز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز ذکر شده در بند 15.

پ- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.

ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سر رسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).

چ- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

تبصره: در صورت ارائه وثيقه ملكي، برای انجام تشريفات قانوني آن با امور حقوقي شركت گاز استان قزوين هماهنگي لازم در خصوص ترهین ملک مورد نظر بصورت سند رهنی در دفاتر رسمی ( ثبت ) صورت پذيرد.

ح- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

تذکر : متن ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار( شركت در مناقصه) می بایست مطابق کاربرگ شماره (1) آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 باشد.

17- محل تامين اعتبار:اعتبارات جاری شرکت گاز استان قزوین

18- قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.