آگهی مناقصه 21-98 و آگهی مناقصه 22-98
کد مطلب: 1984
تعداد بازدید: 292
1398-05-12

موضوع مناقصه: تهيه تجهيزات و مصالح اختصاصي عهده پيمانكار و اجراي عمليات گازرساني به روستاهای میزوج، زرشک و کامان (شماره مناقصه:21-98)

شامل : 1 - لوله گذاري شبكه پلي اتيلن به اقطار 63، 90، 125 و 160 و 225ميلي متر به متراژ 19136متر 2 - لوله گذاري شبكه فولادي و خط تغذيه به اقطار 2 و 4 و8 اينچ به متراژ 180متر   3- ساخت و نصب 260 عدد انشعاب( پلی اتیلن 200عدد و پلی فولاد 60عدد) 4 – یک مورد ایستگاه تقليل فشار (TBS/CGS)ترکیبی به ظرفيت 10000 متر مكعب بر ساعت به همراه هیتر و تجهیزات مربوطه 5- ساخت ساختمان ایستگاه CGS ویک مورد ایستگاه شیر

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات :264/210/3

محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه:در سطح شهرستان قزوين - به مدت 450 روز تقويمي

 

مبناي برآورد : فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه سال 98 و فهرست بهاء نفت و گاز سال 97.

شرایط مناقصه گران:

داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).

ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

توانايي ارائه انواع ضمانت نامه ها طبق ضوابط كارفرما.  

داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 28.500.000.000ریال در یکی از رشته های ذکر شده

مبلغ تضميـن شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران بهمبلغ 1.425.000.000 ريال.

زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي:از انتشار آگهي نوبت اول (تاريخ 12/05/98) لغايت پايان وقت اداري روز دو شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 14/05/98

مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از تاريخ 15/05/98 لغايت پايان وقت اداري روز دوشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 28/05/98.

 

محل دریافت و تحويل اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

زمان و مكان بازگشايي كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 9:00 – روز چهارشنبه مورخ 30/05/98 – سالن اجتماعات ساختمان مركزي.

 

زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد: زمان گشايش پاكات الف، ب و ج: روز شنبه ساعت 09:00 مورخ 02/06/98 ، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مرکزی.

محل دریافت و تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

 

تبصره: به این پیمان مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره   123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 معادل 15% مبلغ اولیه پیمان پیش پرداخت تعلق خواهد گرفت.

 

موضوع مناقصه: تهيه تجهيزات و مصالح اختصاصي عهده پيمانكار و اجراي عمليات گازرساني به روستاهای هجیب،چلمبر و قلعه قره داش (شماره مناقصه:22-98)

شامل : 1 - لوله گذاري شبكه پلي اتيلن به اقطار 63، 90، 110 و 125 میلی متر به متراژ 20838 متر 2 - لوله گذاري شبكه فولادي و خط تغذيه به اقطار 2 و 4 و 6 اينچ به متراژ   216متر 3- حمل و نصب وراه اندازی یک عدد TBS به ظرفیت 1000 متر مکعب برساعت و یک واحد CGS به ظرفیت 5000 مترمکعب برساعت به همراه هیتر و تجهیزات مربوطه 4- ساخت ساختمان ایستگاه CGS و یک مورد ایستگاه شیر

 

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات: 265/210/3

 

محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه: در سطح استان قزوين -   به مدت 450 روز تقويمي

مبناي برآورد : فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه سال 98 و فهرست بهاء نفت و گاز سال 97.

شرایط مناقصه گران:

*داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).

*ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

*توانايي ارائه انواع ضمانت نامه ها طبق ضوابط كارفرما.  

*داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 32.500.000.000 ریال در یکی از رشته های ذکر شده

 

مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران بهمبلغ 1.625.000.000 ريال.

زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي:از انتشار آگهي نوبت اول (تاريخ 12/05/98) لغايت پايان وقت اداري روز دو شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 14/05/98

مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از تاريخ 15/05/98 لغايت پايان وقت اداري روز دوشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 28/05/98.

 

محل دریافت و تحويل اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

زمان و مكان بازگشايي كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 9:00 – روز چهارشنبه مورخ 30/05/98 – سالن اجتماعات ساختمان مركزي.

 

زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد: زمان گشايش پاكات الف، ب و ج: روز شنبه ساعت 10:00 مورخ 02/06/98 ، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مرکزی.

محل دریافت و تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

 

تبصره: به این پیمان مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره   123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 معادل 15% مبلغ اولیه پیمان پیش پرداخت تعلق خواهد گرفت.

از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می شود جهت دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس: www.nigc.qazvin.ir و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.irمراجعه نمایند.