تجدید مناقصه 10-98 - تجدید مناقصه:11-98
کد مطلب: 1964
تعداد بازدید: 208
1398-04-11

موضوع مناقصه:خريد فن کوئل ساختمان جدید شرکت گاز استان قزوین مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد (شماره مناقصه 10-98) (تجدید)

 

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات: 619/201/3

 

محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه: در سطح شهرستان قزوین - به مدت 90 روز تقويمي.

مبناي برآورد : کارشناسی

شرایط مناقصه گران:

 

  • داشتن پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت در زمینه ی تولید فن کوئل.
  • داشتن سابقه کار مشابه در زمینه موضوع مناقصه (ساخت فن کوئل با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه) با ارائه کپی قرارداد و مستندات لازم.

 

مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 12402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران به مبلغ 174.300.000 ( یکصد و هفتاد و چهار میليون و سیصد هزار) ريال.

تاريخ دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 11/04/98 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) مورخ 16/04/98

مهلت بازگشت پيشنهادات:از تاريخ 17/04/98 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) مورخ 29/04/98

زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد: زمان گشايش پاكات " الف و   ب و ج" : روز یکشنبه ساعت 10:00 مورخ 30/04/98 ، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مرکزی

محل دریافت و تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

 

موضوع مناقصه: خريد و نصب سه دستگاه آسانسور ساختمان جدید شرکت گاز استان قزوین مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد (شماره مناقصه:11-98) (تجدید)

 

 

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات: 902/202/3

 

 

محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه: در سطح شهرستان قزوین - به مدت 90 روز تقويمي.

 

مبناي برآورد : کارشناسی

 

شرایط مناقصه گران:

 

  • ارائه پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از سازمان صنعت، معدن و تجارت.
  • داشتن سابقه حداقل 2 کار مشابه در زمینه موضوع مناقصه (فروش و نصب آسانسور با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه) با ارائه کپی قرارداد و مستندات لازم.

 

 

مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 12402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران به مبلغ 675.000.000 (ششصد و هفتاد و پنج میلیون) ريال.

 

تاريخ دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 11/04/98 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) مورخ 16/04/98

 

مهلت بازگشت پيشنهادات:از تاريخ 17/04/98 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) مورخ 29/04/98

 

زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد: زمان گشايش پاكات " الف و ب و ج" : روز یکشنبه ساعت 9:00 مورخ 30/04/98 ، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مرکزی

 

محل دریافت و تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

 

از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می شود جهت دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس: www.nigc.qazvin.ir و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.irمراجعه نمایند.