تجدید مناقصه 09-98 - مناقصه 13-98 - مناقصه 14-98
کد مطلب: 1949
تعداد بازدید: 309
1398-03-30

موضوع مناقصه: انجام عمليات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتور خوانی، نصب تجهیزات کنتور و رگولاتور شهرستان تاکستان (شماره مناقصه:09-98)(تجدید)

 

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات: 330/200/3

 

محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه: در سطح شهرستان تاکستان- به مدت 365 روز تقويمي.

مبناي برآورد : کارشناسی

شرایط مناقصه گران:

 • داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).
 • ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 48.500.000.000 ریال در یکی از رشته های فوق الذکر
 • ارایه آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده بر اساس آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به شمار26510/ت39039ک مورخ 09/02/88 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و اطلاعیه های بعدی آن.

مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 12402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران به مبلغ 2.425.000.000 (دو میلیارد و چهارصد بیست و پنج میلیون) ريال.

زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي:از انتشار آگهي نوبت اول (تاريخ 01/04/98) لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 04/04/98

مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از تاريخ 05/04/98 لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 18/04/98.

زمان و مكان بازگشايي كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 9:00 – روز چهارشنبه مورخ 19/04/98 – سالن اجتماعات ساختمان مركزي.

محل دریافت و تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد: زمان گشايش پاكات الف، ب و ج: روز یکشنبه ساعت 10:00 مورخ 23/04/98 ، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مرکزی.

 

 

موضوع مناقصه: خريد لوله یاب فلزی و پلی اتیلن با کلیه متعلقات مربوطه مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد (شماره مناقصه:13-98)

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات :965/204/3

محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه:در سطح شهرستان قزوین - به مدت 15 روز تقويمي

 

مبناي برآورد : کارشناسی

شرایط مناقصه گران:

 • داشتن شخصيت حقوقي
 • داشتن سابقه کار مشابه در زمینه موضوع مناقصه با ارائه کپی قرارداد و مستندات لازم.
 • توانايي ارائه انواع ضمانت نامه ها طبق ضوابط كارفرما.

مبلغ تضميـن شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران بهمبلغ450.000.000 (چهارصد و پنجاه میلیون) ريال.

زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه:از انتشار آگهي نوبت اول(تاريخ 01/04/98) لغايت پايان وقت اداري       (ساعت 16:00) روز یکشنبه مورخ 09/04/98 .

مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ 10/04/98 لغايت پايان وقت اداري (ساعت16:00) روز شنبه مورخ 22/04/98.

محل دریافت و تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد: زمان گشايش پاكات الف، ب و ج: روز یکشنبه ساعت 10:00 مورخ23/04/98، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مرکزی

 

موضوع مناقصه: تهیه مصالح و ساخت و نصب 1000 انشعاب و اجرای حفرات خالی پراکنده منطقه طارم و الموت (شماره مناقصه:14-98)

شامل : 1 - لوله گذاري شبكه پلي اتيلن به اقطار 63، 90،، 125 و 160 ميلي متر به متراژ 12200 متر   2- ساخت و نصب 1000 عدد انشعاب (650 عدد پلی اتیلن-350 عدد پلی فولاد)

 

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات :979/204/3

محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه:در سطح شهرستان قزوين - به مدت 450 روز تقويمي

 

مبناي برآورد : فهرست بهاء نفت و گاز سال 97.

 

شرایط مناقصه گران:

 • دارا بودن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).
 • دارا بودن گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 25.500.000.000 ریال در یکی از رشته های فوق الذکر
 • داشتن سابقه حداقل 2 كارمشابه از لحاظ حجم یا مبلغ در زمينه موضوع مناقصه طی سه سال گذشته.

مبلغ تضميـن شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران بهمبلغ 1.275.000.000 (یک میلیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون) ريال.

 

زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه:از انتشار آگهي نوبت اول (تاريخ 01/04/98) لغايت پايان وقت اداري روز یکشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 09/04/98

 

مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ 10/04/98 لغايت پايان وقت اداري روز یکشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 23/04/98

 

محل دریافت و تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

 

زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد: زمان گشايش پاكات الف، ب و ج: روز دوشنبه ساعت 10:00 مورخ 24/04/98 ، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مرکزی.

 

 

از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می شود جهت دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس: www.nigc.qazvin.ir و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.irمراجعه نمایند.