راهبرد مشارکت الکترونیک
کد مطلب: 1940
تعداد بازدید: 214
1398-03-23

 

 راهبرد مشارکت شرکت گاز استان قزوین

طبق بند 2 ماده 9 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 ،شهروندان حق دارند تا سیاست ها، فرآیندها، تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند.

شرکت گاز استان قزوین با انتشار سامانه پیشنهادات در تارنما نسبت به دریافت پیشنهادات دستگاههای اجرایی و نیز پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات سازمانی اقدام نموده است. از اینکه با ارسال پیشنهاد، سازمان را در بهبود ارائه خدمات یاری می نمائید.سپاسگزاریم.

 

لینک سامانه پیشنهادات  و پیگیری آن