مناقصه 11-98 و تجدید مناقصه 02-98
کد مطلب: 1933
تعداد بازدید: 234
1398-03-18

موضوع مناقصه: تهيه مصالح و اجرای حفرات خالی، نگهداری، تعمیرات، بازسازی و مقاوم سازی شهرستان البرز به مقدار مندرج در اسناد مناقصه (شماره مناقصه:02-98) (تجدید)

موضوع مناقصه: خريد و نصب سه دستگاه آسانسور ساختمان جدید شرکت گاز استان قزوین مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد(شماره مناقصه:11-98)

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات :549/197/3

 

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات: 902/202/3

 

محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه:در سطح شهرستان البرز - به مدت 500 روز تقويمي

 

محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه: در سطح شهرستان قزوین - به مدت 90 روز تقويمي.

مبناي برآورد : فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه سال 97 و فهرست بهاء نفت و گاز سال 97.

مبناي برآورد : کارشناسی

شرایط مناقصه گران:

  • دارا بودن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).
  • دارا بودن گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 35.000.000.000 ریال در یکی از رشته های فوق الذکر
  • ارایه آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده بر اساس آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به شمار26510/ت39039ک مورخ 09/02/88 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و اطلاعیه های بعدی آن.

شرایط مناقصه گران:

 

  • ارائه پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از سازمان صنعت، معدن و تجارت.
  • داشتن سابقه حداقل 2 کار مشابه در زمینه موضوع مناقصه (فروش و نصب آسانسور با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه) با ارائه کپی قرارداد و مستندات لازم.

 

مبلغ تضميـن شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران بهمبلغ 1.750.000.000 (یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون) ريال.

مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 12402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران به مبلغ 675.000.000 (ششصد و هفتاد و پنج میلیون) ريال.

زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي:از انتشار آگهي نوبت اول (تاريخ 18/03/98) لغايت پايان وقت اداري روز شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 25/03/98

تاريخ دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 18/03/98 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) روز سه شنبه مورخ 21/03/98

مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از تاريخ 26/03/98 لغايت پايان وقت اداري روز یکشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 09/04/98

مهلت بازگشت پيشنهادات: از تاريخ 22/03/98 لغايت پايان وقت اداري (ساعت16:00) روز یکشنبه مورخ 02/04/98

محل دریافت و تحويل اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد: زمان گشايش پاكات " الف و ب و ج" : روز دو شنبه ساعت 9:00 مورخ 03/04/98، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مرکزی

زمان و مكان بازگشايي كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 9:00 – روز دوشنبه مورخ 10/04/98 – سالن اجتماعات ساختمان مركزي.

محل دریافت و تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد: زمان گشايش پاكات الف، ب و ج: روز شنبه ساعت 10:00 مورخ 15/04/98 ، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مركزي.

 

از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می شود جهت دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس: www.nigc.qazvin.ir و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.irمراجعه نمایند.