آگهي فراخوان ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره ( به شماره : 38-97)
کد مطلب: 1895
تعداد بازدید: 351
1397-12-21

شركت گاز استان قزوين

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي خريد خدمات مشاوره ( به شماره : 38-97)

شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد خرید خدمات مشاوره ی نظارت HSE در سطح شرکت گاز استان قزوین خود را با ارزیابی کیفی و فنی (دو مرحله ای) به شرح ذیل به واجدین شرایط واگذار نماید :

1- نام و نشاني دستگاه كارفرما: شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

2- محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع خريد خدمات مشاوره:در سطح استان قزوين- به مدت 365 روز تقویمی.

3- استاندارد اجراي كار:مطابق مشخصات فني، پكيج ارائه شده از سوي كارفرما و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران.

4- نام و نشاني نماينده كارفرما:رییس امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني كارفرما.

5- مبناي برآورد كار:كارشناسي.

6- شرايط شركت كنندگان (مشاوران):

1-6 : داشتن شخصيت حقوقي

2-6 : داشتن گواهينامه صلاحیت مشاور با رتبه 2 و یا بالاتر از تخصص‌ محیط‌ زیست و تخصص ایمنی و کاهش خطرات و پدافند غیر عامل در گروه تخصص های مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با دارا بودن ظرفیت آزاد به مبلغ تقریبی 7.000.000.000 ریال.

3-6 : توانايي ارائه انواع ضمانت نامه ها طبق ضوابط كارفرما.  

4-6 : داشتن ظرفيت خالي در رشته مورد نظر.

7- مدارك مورد نياز جهت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:

الف - تقاضاي كتبي دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي با ذكر موضوع و كدكاربري پايگاه مناقصات.

تذكر: جهت اخذ كد كاربري، لازم است شركت كنندگان به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ، به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نموده          و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كدكاربري اقدام نمايند. ب - تصوير گواهي نامه صلاحيت خدمات مشاوره معتبر.

8- زمان و مهلت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:از تاريخ 21/12/97 لغايت پايان وقت اداري روز دوشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 27/12/97 .

9- محل دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:طبقه سوم ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين - دفتر امور قراردادها

10- مهلت تكميل و تحويل كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي:از تاريخ 28/12/97 لغايت پايان وقت اداري روز یکشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 18/01/98 .

تبصره 1 : مضافاً شرکت کنندگان مخير هستند چنانچه آمادگي و امكانات لازم را داشته باشند كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي را از سايتهاي اينترنتي http://iets.mporg.ir و http://www.nigc-qazvin.ir دريافت و پس از تكميل، تا مهلت اعلام شده ذيل به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند.

تبصره 2: شرکت کنندگان موظف هستند در صورت دريافت كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي از سايت هاي فوق الذكر، اعلام آمادگي خود را کتباً قبل از پایان وقت اداری (ساعت: 16:00) مورخ 27/12/97 به دفتر امور قراردادهای شركت گاز استان قزوين تحویل و یا به شماره 33372241 – 028 (امور قراردادهای شرکت گاز استان قزوين) فاكس نمايند. ارايه اعلام آمادگي تا تاريخ مذكور از سوي شرکت کنندگان الزامي است.

11- محل تحويل كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي: طبقه همكف ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين - دبيرخانه (اتاق6-11)

تبصره : تحویل كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي تا پايان وقت اداري روز یکشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 18/01/98 از سوي مشاوران الزامي است.

12- زمان و مكان بازگشايي كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 9:00 – روز دوشنبه مورخ 19/01/98 – سالن اجتماعات ساختمان مركزي.

بديهي است دعوتنامه كتبي جهت دريافت مابقي اسناد خريد خدمات مشاوره، به شركت كنندگاني ­كه در ارزيابي كيفي امتياز قابل قبول را كسب نمايند فرستاده خواهد شد.

13- تاريخ دريافت اسناد خرید خدمات مشاوره:از تاريخ 24/01/98 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) مورخ 26/01/98

14- محل دريافت اسناد خرید خدمات مشاوره: طبقه سوم ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين - دفتر امور قراردادها

15- مهلت بازگشت پيشنهادات:از تاريخ 27/01/98 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) مورخ 10/02/98

16- محل تحويل اسناد خرید خدمات مشاوره:طبقه همكف ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين - دبيرخانه- اتاق شماره 6-11

17- زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد:زمان گشايش پاكات الف، ب: روز چهارشنبه ساعت 10:00 مورخ 11/02/98 ، طبقه سوم شركت گاز استان قزوين – دفتر مدیرعامل.

18- محل تامين اعتبار: سایر منابع شرکت گاز استان قزوین (عوارض گازبها)                                      امور قراردادهاي شركت گاز استان قزوين