آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (13-97)
کد مطلب: 1891
تعداد بازدید: 380
1397-12-12

شركت گاز استان قزوين

آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (13-97)

بدينوسيله شركت گاز استان قزوين در نظر دارد انجام پروژه اي را طبق مشخصات و شرايط كلي ذيل از طريق مناقصه عمومي یک مرحله به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد :

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

2- موضوع مناقصه :تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون داخلی آمفی تئاتر و سالن کنفرانس ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قزوین

3- محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه:در سطح شهرستان قزوين -  به مدت 90 روز تقويمي

4- مبناي برآورد :کارشناسی.

5- استاندارد اجراي كار: مطابق مشخصات فني، پكيج ارائه شده از سوي دستگاه مناقصه گزار و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران.

6- نام و نشاني نماينده كارفرما: رییس امور مهندسی و اجرای طرحهای شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني دستگاه مناقصه گزار.

7- شرايط مناقصه گران:

1-7- داشتن شخصيت حقوقي

2- 7- داشتن سابقه اجرایی حداقل 1 پروژه سالن سینما و یا آمفی تئاتر.

3-7- ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

4-7- داشتن پروانه صلاحیت از وازرت صنعت، معدن و تجارت یا داشتن پروانه کسب معتبر از صنف مربوطه.

5-7- توانايي ارائه انواع ضمانت نامه ها طبق ضوابط كارفرما.   

8- قيمت اسناد مناقصه و نحوه واريز وجه نقد: مبلغ 500.000 ريال به حساب بانكي ذيل به نام شركت گاز استان قزوين به شناسه ملي 10101891762 پرداخت گردد:

رديف

نام بانك و شعبه

شماره حساب

شماره شبا

1

ملي/ نواب شمالي قزوين

2174633204008

(شبا70170000002174633204008  4IR)

9- نوع و مبلغ تضميـن شركت در مناقصـه: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران بهمبلغ 1.050.000.000 ريال به شرح ذیل:

الف- ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ب-  اصل فيش واريز وجه نقد به یکی از حساب های سپرده بانکی مجاز ذکر شده در بند 8.

پ- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران.

ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سر رسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).

چ- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.

تبصره: در صورت ارائه وثيقه ملكي، برای انجام تشريفات قانوني آن با امور حقوقي شركت گاز استان قزوين هماهنگي لازم در خصوص ترهین ملک مورد نظر بصورت سند رهنی در دفاتر رسمی ( ثبت ) صورت پذيرد.

ح- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

تذکر : متن ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار( شركت در مناقصه) می بایست مطابق کاربرگ شماره (1) آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره  123402/ت 50659 ﻫ مورخ 22/09/1394 باشد.

10- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه:

1- تقاضاي كتبي دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه با ذكر موضوع و شماره مناقصه و كدكاربري پايگاه مناقصات.

توجه: جهت اخذ كد كاربري، لازم است مناقصه گران به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ، به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir  مراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كدكاربري اقدام نمايند.

11- زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه:از انتشار آگهي نوبت اول (تاريخ 12/12/97) لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 14/12/97

12- محل دريافت اسناد مناقصه:طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- دفتر امور قراردادها

13- مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ 15/12/97 لغايت پايان وقت اداري روز  شنبه   (ساعت: 16:00) مورخ 25/12/97.

تبصره : تحویل اسناد مناقصه تا پايان وقت اداري روز شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 25/12/97 از سوي مناقصه گران الزامي است.

14- محل تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

15- زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد: زمان گشايش پاكات الف، ب و ج: روز یکشنبه ساعت 10:00 مورخ 26/12/97 ، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مرکزی.

16- محل تامين اعتبار:منابع داخلی شرکت گاز استان قزوین

17-قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

18-مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره  123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394به این پیمان معادل 20% مبلغ اولیه پیمان پیش پرداخت تعلق خواهد گرفت.