شناسه خدمت
کد مطلب: 156
تعداد بازدید: 3641
1394-12-22

1-تحصیل اراضی **فایل شناسه خدمت**

2- پاسخگویی به استعلامات حریم خطوط لوله گاز**فایل شناسه خدمت**

3- اشتراک پذیری عمده **فایل شناسه خدمت**

4- پذیرش درخواست تغییر کد تعرفه **فایل شناسه خدمت**

5- اشتراک پذیری جزء **فایل شناسه خدمت**

6- رفع نشتی گاز **فایل شناسه خدمت**

7- پذیرش درخواست قطع جریان گاز **فایل شناسه خدمت**

8- قطع گاز بدهکاران و وصل مجدد جریان گاز **فایل شناسه خدمت**

9- تمدید مهلت قبض گاز **فایل شناسه خدمت**

10- پذیرش در خواست تقسیط بدهی **فایل شناسه خدمت**

11- پذیرش درخواست تسویه حساب **فایل شناسه خدمت**

12- کسر مبلغ انتقال یافته **فایل شناسه خدمت**

13- صدور قبض المثنی **فایل شناسه خدمت**

14- رسیدگی به شکایات بابت مبلغ قبض ارسالی **فایل شناسه خدمت**

15- دریافت خسارت کنتور **فایل شناسه خدمت**

16- پذیرش درخواست تغییرات در ظرفیت کنتور **فایل شناسه خدمت**

17- پذیرش درخواست رفع خرابی **فایل شناسه خدمت**

18- پذیرش درخواست تفکیک کنتور برای یک یا چند واحد که متقاضی هستند**فایل شناسه خدمت** برای کلیه واحدها که متقاضی هستند**فایل شناسه خدمت**

19- پذیرش درخواست جمع آوری , جابجایی علمک**فایل شناسه خدمت**

20- پذیرش درخواست جمع آوری, جابجایی کنتوربه علت تغییرات در لوله کشی داخلی**فایل شناسه خدمت**

21- دریافت خسارت علمک **فایل شناسه خدمت**

22- پذیرش درخواست انشعاب گاز **فایل شناسه خدمت**

23- تغییر نام**فایل شناسه خدمت**

24- بررسی کارشناسی حوادث مشترکین **فایل شناسه خدمت**

25- بررسی شکایت از پیمانکاران و عوامل شرکت گاز **فایل شناسه خدمت**

26- مشاهده صورتحساب **محاسبه مبلغ گاز بها** **فایل شناسه خدمت**

27- دریافت کارکرد کنتور اعلامی از سوی مشترکین **فایل شناسه خدمت**

28- پرداخت قبوض **فایل شناسه خدمت**

29- مراحل بررسی وتأیید صورت وضعیت و فرم اجازه پرداخت **فرم 44** **فیل شناسه خدمت**

30- لیست شماره حساب های بانکی