ستاد
کد مطلب: 1368
تعداد بازدید: 5141
1395-07-18
سمت نام و نام خانوادگی تلفن
سرپرست روابط عمومی علیرضا پرهیزکاری 33372409
رئیس امور حقوقی جعفر صادق اسمعیلی نسب 33379024
سرپرست امور قراردادها مصطفی نیک خواه نسب 33372241
رئیس برنامه ریزی و کنترل حسین فرامرزیان 33372410
رئیس حراست مسعود طالبی 33379303
رئیس بازرسی فنی سید حسین قافله باشی 33378052
سرپرست اندازه گیری و توزیع گاز سید علی اصغر توسلیان 33378103
رئیس امور HSE بابک سعدوندی 33379152
رئیس پژوهش علی حسنی 33378102