امور بهره برداری
کد مطلب: 1367
تعداد بازدید: 4738
1395-07-18
سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن
معاونت امور بهره برداری سید محمد شریفی 33372879
سرپرست بهره برداری مرکز استان جواد رجبعلی 33357100
سرپرست بهره برداری شهرستان ها حمید شعبانیان 33379074
سرپرست اداره گاز منطقه 1 علی حجتی پور  
سرپرست اداره گاز منطقه 2 علی اکبر صادقی فر