صفحه اصلی > معرفی روسای امور مالی و پشتیبانی 

33794575

 


سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

Email Address

رییس امور مالی و پشتیبانی

مهدی صفری

33792135

 

بین دستگاههای دولتی

Ece_mali@nigc-qazvin.ir

غیر دولتی

mali@nigc-qazvin.ir

 

 رئیس خدمات مالی

صادقعلی برجی خانی

028-3194

داخلی 2402

بین دستگاههای دولتی

Ece_mali@nigc-qazvin.ir

غیر دولتی

mali@nigc-qazvin.ir

 

رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

پورتال فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 امیررضا کوشکی


31942450 -028

Ece_edari@nigc-qazvin.ir

رئیس کالا

علی حسنپور 

028-31942430

 kala@nigc-qazvin.ir 

رئیس منابع انسانی

پورتال منابع انسانی

مرضیه تفنگچی ها


028-31942460

بین دستگاههای دولتی

Ece_It@nigc-qazvin.ir

غیر دولتی

computer@nigc-qazvin.ir

تصاویر منتخب