صفحه اصلی > صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار مناطق عملیاتی انتقال گاز  


نسخه چاپي

موضوع مناقصه: خريد لوله فولادی 2 اینچ درزدار گرید B به متراژ 5000 متر و لوله فولادی 4 اینچ درزدار گرید B به متراژ 10000 متر (شماره مناقصه:28-99)

موضوع مناقصه: خريد لوله فولادی 2 اینچ درزدار گرید B به متراژ 5000 متر و لوله فولادی 4 اینچ درزدار گرید B به متراژ 10000 متر (شماره مناقصه:28-99)

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات : 40/276/644

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خريد لوله فولادی 2 اینچ درزدار گرید B به متراژ 5000 متر و  لوله فولادی 4 اینچ درزدار گرید B به متراژ 10000 متر به شماره (2099091335000066) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/12/04 می باشد .

- مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سایت: تا پايان وقت اداري روز شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 99/12/09

- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19:00روز سه شنبه مورخ 99/12/19

- زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه (الف و ب و ج): روز چهارشنبه ساعت 9:00 مورخ 99/12/20-سالن جلسات ساختمان مرکزی.

-شرايط مناقصه گران:

1: داشتن شخصيت حقوقي

2: سازندگان داخلي موجود در فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي ( AVL) وزارت نفت

- تضميـن شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 1394/09/22 هيأت وزيران به مبلغ 2.062.500.000 ريال.

- محل تامين اعتبار: بند ق

-قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ﻫ  مورخ 1394/09/22و اطلاعیه های بعدی آن، پیش پرداخت معادل 15% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس :  41934-021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می شود به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی به نشانی www.nigc-qazvin.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی مناقصات (http://iets.mporg.ir) مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/12/04 - ١٣:٠٧
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 290

خروج
تصاویر منتخب