صفحه اصلی > ارتباط با تامین کنندگان 

 1.   سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  :

                                                    https://setadiran.ir/setad/cms

 2.  سامانه شکایات و انتقادات و پیشنهادات  برای تامین کنندگان ، همکاران ،پیمانکاران و مشترکین :

https://crm.nigc-qazvin.ir/site/request

تصاویر منتخب