صفحه اصلی > سکوی رایزنی دیجیتال 

فرم تصميم گيري الكترونيكي با هدف مشاركت هر چه بيشتر افراد در امر بهبود ارائه خدمات الكترونيك سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين ايجاد گرديده است.

از اينكه با ارسال نظر، سازمان را در بهبود ارائه خدمات ياري مي نمائيد، سپاسگزاريم.

 

                                       

           نتایج                                                    نتایج                                                     نتایج                                              نتایج                 

 

 

                   

                 نتایج                                                        نتایج

تصاویر منتخب