صفحه اصلی > معرفی روسای امور مهندسی 

 

 

سمت نام و نام خانوادگی تلفن
رییس امور مهندسی و اجرای طرح ها سیامک محمد صالحی 33376063
سرپرست اجرای طرح ها امیر خوئینی 33379022
رییس خدمات فنی و مهندسی علیرضا نصیرایی 33376027
رئیس گازرسانی به صنایع علی حجتی پور
33379023

تصاویر منتخب