صفحه اصلی > صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار مناطق عملیاتی انتقال گاز  


نسخه چاپي

تامين نيرو جهت حفاظت و حراست از اماكن اموال و تاسيسات شركت گاز استان قزوين (شماره مناقصه:24-99)(تجدید)

تامين نيرو جهت حفاظت و حراست از اماكن اموال و تاسيسات شركت گاز استان قزوين (شماره مناقصه:24-99)

تامين نيرو جهت حفاظت و حراست از اماكن اموال و تاسيسات شركت گاز استان قزوين (شماره مناقصه:24-99)(تجدید) عمومی یک مرحله ای

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات: 3/202/902

شماره سامانه ستاد:(2099091335000068)

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد تجدید مناقصات عمومی خود را به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه: در سطح استان قزوین -  به مدت 365 روز تقويمي.

مبناي برآورد : کارشناسی

شرایط مناقصه گران:

1-داشتن شخصيت حقوقي

2-شرکتهای تایید صلاحیت شده توسط سازمان حراست وزارت نفت

3-ارائه گواهینامه صلاحيت پيمانكاري معتبر از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رسته های خدمات عمومی و يا نگهباني

تذکر : شرکتهای دارای گواهینامه فوق الذکر (رسته های خدمات عمومی و يا نگهباني) می بایست موضوع حراست و حفاظت به عنوان یکی از شرح فعالیت های مربوطه در اساسنامه آنها قيد شده باشد.

4-ارایه گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

5-ارایه آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده بر اساس آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به شمار26510/ت39039ک مورخ 09/02/88 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و اطلاعیه های بعدی آن.

مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 12402/ت 50659 ﻫ مور خ 1394/09/22 هيأت وزيران به مبلغ 3.000.000.000 (سه میلیارد) ريال.

تاريخ دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ  از انتشار آگهي نوبت اول (تاريخ 99/12/09) لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 99/12/12

مهلت بازگشت پيشنهادات: از تاريخ 99/12/13 لغايت ساعت 19:00 روز  شنبه مورخ 99/12/23

زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد: زمان گشايش پاكات الف، ب و ج : روز یکشنبه ساعت 10:00 مورخ 99/12/24-سالن جلسات ساختمان مرکزی.

از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می شود جهت دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی شرکت به آدرس: www.nigc.qazvin.ir و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند.

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/12/10 - ١٢:٠١
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 352

خروج
تصاویر منتخب