صفحه اصلی > آموزش اشتراک پذیری جزء برای دفاتر پیشخوان 

 لینک  فایل آموزش نحوه اشتراک پذیری جزء الکترونیکی در سامانه خدمات الکترونیک شرکت گاز استان قزوین ، به پروفایل تمامی دفاتر پیشخوان استان ارسال گردیده است.

خواهشمند است قبل از برگزاری دوره آموزشی ،از لینک مذکور، آموزش را دریافت و مشاهده نمایید.

متعاقبا برنامه دوره آموزشی دفاتر پیشخوان دولت اعلام می گردد.

تصاویر منتخب