صفحه اصلی > سکوی رایزنی دیجیتال  

 

سکوی رایزنی دیجیتال

نظر سنجی های عمومی

 نظر سنجی همکاران صنعت

  نظر سنجی ادارات

 نظر سنجی مشترکین صنعتی

نظر سنجی مشترکین خانگی

نظر سنجی مشترکین تجاری

 

نظرسنجی مراجعين                 

نظرسنجی کارکنان قراردادی           

 نظرسنجی كاركنان رسمی

 نظرسنجی کارکنان پیمانکاری          

 نظرسنجی پیمانکاران شرکت  

نتایج نظر سنجی های عمومی

نتایج نظرسنجی های فوق در داشبورد نظر سنجی شرکت گاز استان قزوین جمع آوری و تحلیل می گردد.

 

نظر سنجی های اختصاصی و نتایج

نظر سنجی میزخدمت       

 

   نتایج          

 سامانه خدمات الکترونیکی   

 

نتایج       

سامانه موبایلی شرکت گاز 

 

  نتایج         

تلفن گویا  

 

    نتایج

طرح حذف قبوض کاغذی   

 

   نتایج   


 

سامانه شکایات و پیشنهادات                                                                

 

 


نتایج

 

 

 

       تارنمای شرکت                      

 

 

 

 

  نتایج

رضایت سنجی درمورد نحوه دریافت  خدمات سازمانی

 

 

 

 

نتایج

نظر سنجی درباره مصوبات تخفیف/افزایش گازبهای مشترکین خانگی و عمومی در سیستم مشترکین گاز

 

نتایج


 

 

تصاویر منتخب