صفحه اصلی > معافیت گازبها 

معافیت گازبها

معافیتهای قانونی گازبها به شرح ذیل می باشد.

 

 

معافیت گازبهای مساجد

ماده ۱3 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

فضاهاي اصلي مساجد، حسينيه ها، مؤسسات قرآني، دارالقرآن ها، حوزه هاي علميه، گلزارهاي شهدا، امامزاده ها، خانه هاي عالم روستاها و اماكن مذهبي اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي از پرداخت هزينه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف مي باشند. اين حكم شامل اماكن تجاري وابسته به آنها نيست.

اعتبارات موارد مذكور در قوانين بودجه سنواتي جهت پرداخت به دستگاههاي ارائه كننده خدمات موضوع اينماده تامین می شود.

 

معافیت گازبهای مدارس دولتی در سال 99

بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399

مدارس دولتی و دانشگاههای فرهنگیان بر اساس دستورالعمل ابلاغی و به شرط رعایت الگوی مصرف اعلامی از تعرفه رایگان بهره مند می گردند.

تصاویر منتخب