صفحه اصلی > اخبار مربوط به سامانه دفاتر پیشخوان دولت 

با توجه به رفع مشکل ، نسبت به ارائه خدمت تسویه حساب  و صدور قبض اقدام فرمایید.

تصاویر منتخب