صفحه اصلی > معرفی روسای ادارات گاز نواحی 

 

نام ناحیه / اداره

تلفن

نام رئیس/مسئول /سرپرست

اداره گاز منطقه 1

028-33372879

علی صادقی فر

اداره گاز منطقه2

028-33321701

 رضا طاهر زادگان

بهره برداری و تعمیرات منطقه 1

 

 رضا جلیلوند

بهره برداری و تعمیرات منطقه 2

028-33369020

 

خدمات متقاضیان و مشترکین منطقه 1

028-33373030

ولی اله فولادی

خدمات متقاضیان و مشترکین منطقه 2

028-33357102

جمال مشکینی

پست امداد قزوین منطقه 1

                   

 فرخ ایراندوست

پست امداد قزوین منطقه 2

028-33357103-194 پرویز نصیریه ویه

ایستگاه گاز نیروگاه

028-32562080

 محمد جباری

اداره گاز اقبالیه

028-33421114

ابوالفضل علی عسگری

اداره گاز محمودآباد

028-32267200

 محمد گروسی

اداره گاز کوهین

028-33762651

خیرالله محمدی فیشانی

اداره گاز ناحیه تاکستان

028-35230402

مجید اینانلو

اداره گاز نهاوند

028-35753611

اسماعیل علم بیگی

اداره گاز نرجه

028-35333024

 مجید اینانلو

اداره گاز ضیاءآباد

028-35622897

نورالله صادقی

اداره گاز اسفرورین

028-35521634

امیر مهران فر

اداره گاز البرز

028-32247001

وحید سیمیاری

اداره گاز محمدیه

028-32573630

محمد منتظری

اداره گاز شریفیه

028-32377200

 علیرضا حق شنو

اداره گاز بیدستان

028-32327808

 علیرضا حق شنو

اداره گاز آبیک

028-32892190

 علی محمد مومنی راد

اداره گاز خاکعلی

028-32842686

حسین پهلوانی

اداره گاز بوئین زهرا

 028-34225460

ایوب مولایی پور

اداره گاز آبگرم

028-34762677

 ابراهیم افتخاری

اداره گاز آوج

028-34623750

 ابراهیم افتخاری

اداره گاز شال

028-34415099

 عباس نظری

اداره گاز دانسفهان

028-34535342

 فرهاد رحمانی

اداره گاز ارداق

 028-34433577

مسلم شقاقی

اداره گاز سگزآباد

028-34364590-1

 حسنعلی برزگر

تصاویر منتخب