صفحه اصلی > معرفی روسای امور مالی و پشتیبانی 

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

Email Address

رییس امور مالی و پشتیبانی

مهدی صفری

0283194

داخلی 2400

 بین دستگاههای دولتی

Ece_mali@nigc-qazvin.ir

غیر دولتی

mali@nigc-qazvin.ir

 

رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

پورتال فناوری اطلاعات و ارتباطات

امیررضا کوشکی

0283194

داخلی 2450

Ece_It@nigc-qazvin.ir

غیر دولتی

computer@nigc-qazvin.ir

 رئیس خدمات مالی

صادقعلی برجی خانی

0283194

داخلی 2402

بین دستگاههای دولتی

Ece_mali@nigc-qazvin.ir

غیر دولتی

mali@nigc-qazvin.ir

رئیس کالا

علی حسنپور 

028-31942430

 kala@nigc-qazvin.ir رئیس منابع انسانی

پورتال منابع انسانی


مرضیه تفنگچی ها028-31942460

بین دستگاههای دولتی

Ece_edari@nigc-qazvin.ir

 

تصاویر منتخب