صفحه اصلی > معرفی روسای امور ستادی 

 

 

سمت نام و نام خانوادگی تلفن تلفن داخلی
رییس روابط عمومی علیرضا پرهیزکاری 33792158 2220 - 3194
رئیس امور حقوقی جعفر صادق اسمعیلی نسب 33772163 2230 - 3194
رییس امور قراردادها مصطفی نیک خواه نسب 33792098 2240 - 3194
رئیس برنامه ریزی  حسین فرامرزیان 33792109 2250 - 3194
رئیس حراست محمد قربانی 33785720 2210 - 3194
رئیس بازرسی فنی سید حسین قافله باشی 33378052 3320 - 3194
رییس اندازه گیری و توزیع گاز سید علی اصغر توسلیان 33794576 2260 - 3194
رئیس امور HSE بابک سعدوندی 33379152 3301 - 3194
رئیس پژوهش علی حسنی 33378102 3331 - 3194

تصاویر منتخب