صفحه اصلی > نحوه محاسبه گازبها 

 به دليل محاسبات  پلكاني، ممکن است  مشتركين بخواهند  ريز محاسبات صورتحساب اشتراك خود را محاسبه نمایند.

مشترك از طريق خود سرويس  و يا از طريق مراجعه به امور مشتركين، درخواست خود را ثبت مينمايد.

پرينت محاسبه جزئيات صورتحساب به مشترك ارائه ميگردد.

به  راهنمای  دامنه مصرف و اقلیم های استان   و تعرفه گازبها ی 97  جهت محاسبه صورتحساب توجه فرمائید.

تصاویر منتخب