صفحه اصلی > صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی امور نقلیه (خودروهای استیجاری با راننده) (شماره تجدید مناقصه: 30-99)

واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی امور نقلیه (خودروهای استیجاری با راننده) (شماره تجدید مناقصه: 30-99)

واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی امور نقلیه (خودروهای استیجاری با راننده) (شماره تجدید مناقصه: 30-99)

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات : 42/821/058

 

 شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای  پروژه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی امور نقلیه (خودروهای استیجاری با راننده) (2000091335000019) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/03/18 می باشد .

- مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سایت: تا پايان وقت اداري روز شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 1400/03/22

- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19:00روز سه شنبه مورخ 1400/04/01

- زمان بازگشایی پاکات مناقصه (الف، ب و ج): ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/04/02

-شرايط مناقصه گران:

1-  داشتن شخصيت حقوقي

2- داشتن گواهينامه صلاحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رسته حمل و نقل يا آژانس هاي تاكسيراني داراي مجوز معتبر از مراجع ذيصلاح.

3- ارایه گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

4- داشتن حداقل یک سابقه كارمشابه با مبلغ حداقل 40 درصد حجم برآوردی موضوع مناقصه (برآورد اولیه: 48.000.000.000 ریال) به همراه ارائه مستندات مربوطه (شامل کپی قراردادها به همراه آخرین فرم اجازه پرداخت های مربوطه  یا لیست بیمه تامین اجتماعی، یا مفاصا حساب تامین اجتماعی)

- تضميـن شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران به مبلغ 2.400.000.000 ريال.

- محل تامين اعتبار: اعتبارات جاری و سرمایه ای شرکت گاز استان قزوین

-قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ﻫ  مورخ 22/09/1394، پیش پرداخت معادل 15% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس :  41934-021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

کد اقتصادی شرکت گاز استان قزوین:411117188779

شناسه ملی شرکت گاز استان قزوین : 10101891762

از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می شود به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی به نشانی www.nigc-qazvin.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی مناقصات (http://iets.mporg.ir) مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/03/18 - ١٣:٢٦
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 250

خروج
تصاویر منتخب