صفحه اصلی > صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

گازرسانی به حفرات خالی، تعمیرات، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی شهرستان آوج و روستاهای تابعه (شماره مناقصه:02-1400)

گازرسانی به حفرات خالی، تعمیرات، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی شهرستان آوج و روستاهای تابعه (شماره مناقصه:02-1400)

گازرسانی به حفرات خالی، تعمیرات، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی شهرستان آوج و روستاهای تابعه (شماره مناقصه:02-1400)

كد فراخوان پايگاه اطلاع رساني مناقصات : 48/070/773

 

 موضوع مناقصه: گازرسانی به حفرات خالی، تعمیرات، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی شهرستان آوج و روستاهای تابعه

(شماره مناقصه:02-1400)

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) پروژه گازرسانی به حفرات خالی، تعمیرات، نگهداری، بازسازی و مقاوم سازی شهرستان آوج و روستاهای تابعه به شماره (2000091335000006) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 05/02/1400 می باشد .

- مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سایت: تا پايان وقت اداري روز شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 11/02/1400

- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19:00روز شنبه مورخ 25/02/1400

- زمان و محل بازگشايي پاكات ارزیابی کیفی : روز یکشنبه ساعت 9:00 مورخ 26/02/1400 -سالن جلسات ساختمان مرکزی.

- زمان و محل بازگشايي پاكات مناقصه (الف و ب و ج): روز سه شنبه ساعت 10:00 مورخ 28/02/1400 -سالن جلسات ساختمان مرکزی.

-شرايط مناقصه گران:

1: داشتن شخصيت حقوقي

2: داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).

3: ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4: داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 52.000.000.000 ریال در یکی از رشته های ذکر شده در بند 2.

5: ارایه آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده بر اساس آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به شمار26510/ت39039ک مورخ 09/02/88 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و اطلاعیه های بعدی آن.

- تضميـن شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران به مبلغ 2.600.000.000 ريال.

- محل تامين اعتبار: منابع داخلی

-قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آيين نامه تضمين معاملات دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ﻫ  مورخ 22/09/1394، پیش پرداخت معادل 15% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس :  41934-021

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

از شرکت های واجد صلاحیت دعوت می شود به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی به نشانی www.nigc-qazvin.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی مناقصات (http://iets.mporg.ir) مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1400/02/02 - ١١:٣٩
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 142

خروج
تصاویر منتخب