پرسشنامه سنجش رضایت کارکنان شرکت گاز استان قزوین

پر کردن فیلدهای * ضروری می باشد.

شرایط و امکانات مالی رفاهی

شرایط ایمنی و بهداشت محیط کار

پیشرفت و امنیت شغلی

روابط انسانی

آموزش و مشارکت

مجموع

نظام پیشنهادات

سلامت اداری و مقابله با فساد


چنانچه پیشنهادی جهت افزایش بهره وری شرکت و افزایش رضایتمندی کارکنان دارید بیان فرمایید