امور مالی و پشتیبانی
کد مطلب: 97
تعداد بازدید: 3883
00-00-0000
سمت نام و نام خانوادگی تلفن
رئیس خدمات مالی امین الله قائمی 33375172
رئیس منابع انسانی مرضیه تفنگچی ها 33378893
رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات امیررضا کوشکی 33376026
رئیس خدمات کالا حسن شریفیان 33375952