امور مالی و پشتیبانی
کد مطلب: 97
تعداد بازدید: 2074
00-00-0000
سمت نام و نام خانوادگی تلفن
رئیس خدمات مالی امین الله قائمی 33375172
رئیس خدمات اداری مرضیه تفنگچی ها 33378893
سرپرست خدمات کامپیوتر سید حسین قافله باشی 33376026
رئیس خدمات کالا حسن شریفیان 33375952