آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (34-97)(تجدید)
کد مطلب: 1900
تعداد بازدید: 357
1398-01-24

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (34-97)(تجدید)

بدينوسيله شركت گاز استان قزوين در نظر دارد انجام پروژه با شرایط و مشخصات كلي ذيل از طريق مناقصه عمومي یک    مرحله ای و پس از ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد :

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

2- موضوع مناقصه : تهيه مصالح و اجرای حفرات خالی و انشعابات سطح شهرستان های تاکستان و آوج

شامل : 1 - لوله گذاري لوله هاي خط تغذيه و شبكه فولادي به اقطار 2 و 4 اينچ به متراژ 4800 متر و شبكه پلي اتيلن به اقطار 63، 90،110، 125 و 160   ميلي متر به متراژ 19700 متر با نصب كليه اتصالات و شيرآلات. ساخت و نصب تعداد 350 عدد انشعاب فولادی-1000 عدد انشعاب پلی اتیلن- 300 عدد انشعاب پلی فولاد.

3- محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه:در سطح شهرستان های تاکستان و آوج -  به مدت 600 روز تقويمي.

4- مبناي برآورد :فهرست بهای نفت و گاز سال 97.

5- استاندارد اجراي كار: مطابق مشخصات فني، پكيج ارائه شده از سوي دستگاه مناقصه گزار و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران.

6- نام و نشاني نماينده كارفرما: معاون امور بهره برداری شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني دستگاه مناقصه گزار.

7- شرايط مناقصه گران:

1-7- داشتن شخصيت حقوقي

2-7- داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه  5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور).

3-7- ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4-7- توانايي ارائه انواع ضمانت نامه ها طبق ضوابط كارفرما.   

5-7- داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 33.000.000.000 ریال در یکی از رشته های ذکر شده در بند 2-7 .

6-7- ارایه آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده بر اساس آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به شمار26510/ت39039ک مورخ 09/02/88 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و اطلاعیه های بعدی آن.

8- مدارك مورد نياز جهت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:

1-تقاضاي كتبي دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي با ذكر موضوع و شماره مناقصه و كدكاربري پايگاه مناقصات. 2-تصوير گواهي نامه صلاحيت پيمانكاري معتبر

توجه: جهت اخذ كد كاربري، لازم است مناقصه گران به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ، به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir  مراجعه نموده و پس از      ثبت نام نسبت به اخذ كدكاربري اقدام نمايند.

9- زمان و مهلت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:از انتشار آگهي نوبت اول (تاريخ 24/01/98) لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه           (ساعت: 16:00) مورخ 27/01/98

10- محل دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي:طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- دفتر امور قراردادها

تبصره 1 : مضافاً مناقصه گران مخير هستند چنانچه آمادگي و امكانات لازم را داشته باشند كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي را از سايتهاي اينترنتي http://iets.mporg.ir  و http://www.nigc-qazvin.irدريافت و پس از تكميل، تا مهلت اعلام شده در بند 11 به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند.

تبصره 2: مناقصه گران موظف هستند در صورت دريافت كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي از سايت هاي فوق الذكر، اعلام آمادگي خود را کتباً قبل از پایان وقت اداری (ساعت: 16:00) مورخ 27/01/98 به دبیرخانه شركت گاز استان قزوين تحویل و یا به شماره 33374200 – 028 (دبیرخانه شركت گاز استان قزوين) فاكس نمايند.             ارايه اعلام آمادگي تا تاريخ مذكور از سوي مناقصه گران الزامي است.

11- مهلت تكميل و تحويل كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از تاريخ 28/01/98 لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 10/02/98 .

تبصره : تحویل کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی تا پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 10/02/98 از سوي مناقصه گران الزامي است.

12- محل تحويل كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

13- زمان و مكان بازگشايي كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 8:00 – روز چهارشنبه مورخ 11/02/98 – سالن اجتماعات ساختمان مركزي.

* لازم به ذكر است براي مناقصه گراني كه در ارزيابي كيفي امتياز لازم را كسب نمايند، اسناد مناقصه طبق برنامه زمانبندي ذيل ارائه خواهد گرديد.

14- تاريخ دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 16/02/98 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) مورخ 21/02/98

15- محل دريافت اسناد مناقصه: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- دفتر امور قراردادها

16- مهلت بازگشت پيشنهادات:از تاريخ 22/02/98 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) مورخ 06/03/98

17- محل تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه- اتاق شماره 6-11

18- زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد:زمان گشايش پاكات الف، ب و ج : روز سه شنبه ساعت 10:00 مورخ 07/03/98 ، طبقه اول دستگاه  مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مرکزی.

19- مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران به مبلغ 1.650.000.000(یک میلیارد و ششصدو پنجاه میلیون) ريال

20- محل تامين اعتبار: بند "ق"

21- قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

فایل ضمیمه شماره 1