آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (40-97)
کد مطلب: 1899
تعداد بازدید: 362
1398-01-19
شركت گاز استان قزوين آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (40-97) بدينوسيله شركت گاز استان قزوين در نظر دارد انجام پروژه با شرایط و مشخصات كلي ذيل از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای و پس از ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد : 1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات. 2- موضوع مناقصه : تهيه مصالح و اجرای حفرات خالی و نصب انشعابات سطح شهرستان قزوین شامل : 1 - لوله گذاري لوله هاي خط تغذيه و شبكه فولادي به اقطار 2 و 4 و 6 اينچ به متراژ 1200 متر و شبكه پلي اتيلن به اقطار 63، 90، 125 و 160 ميلي متر به متراژ 7900 متر با نصب كليه اتصالات و شيرآلات. ساخت و نصب تعداد 300 عدد انشعاب فولادی-200 عدد انشعاب پلی اتیلن- 250 عدد انشعاب پلی فولاد. 3- محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه: در سطح شهرستان قزوین - به مدت 450 روز تقويمي. 4- مبناي برآورد : فهرست بهای نفت و گاز و برنامه و بودجه سال 97. 5- استاندارد اجراي كار: مطابق مشخصات فني، پكيج ارائه شده از سوي دستگاه مناقصه گزار و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران. 6- نام و نشاني نماينده كارفرما: معاون امور بهره برداری شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني دستگاه مناقصه گزار. 7- شرايط مناقصه گران: 1-7- داشتن شخصيت حقوقي 2-7- داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات و یا داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا بالاتر در رشته نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه كشور). 3-7- ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4-7- توانايي ارائه انواع ضمانت نامه ها طبق ضوابط كارفرما. 5-7- داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 23.000.000.000 ریال در یکی از رشته های ذکر شده در بند 2-7 . 8- مدارك مورد نياز جهت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي: 1-تقاضاي كتبي دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي با ذكر موضوع و شماره مناقصه و كدكاربري پايگاه مناقصات. 2-تصوير گواهي نامه صلاحيت پيمانكاري معتبر توجه: جهت اخذ كد كاربري، لازم است مناقصه گران به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ، به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كدكاربري اقدام نمايند. 9- زمان و مهلت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي: از انتشار آگهي نوبت اول (تاريخ 19/01/98) لغايت پايان وقت اداري روز یکشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 25/01/98 10- محل دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- دفتر امور قراردادها تبصره 1 : مضافاً مناقصه گران مخير هستند چنانچه آمادگي و امكانات لازم را داشته باشند كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي را از سايتهاي اينترنتي http://iets.mporg.ir و http://www.nigc-qazvin.ir دريافت و پس از تكميل، تا مهلت اعلام شده در بند 11 به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند. تبصره 2: مناقصه گران موظف هستند در صورت دريافت كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي از سايت هاي فوق الذكر، اعلام آمادگي خود را کتباً قبل از پایان وقت اداری (ساعت: 16:00) مورخ 25/01/98 به دبیرخانه شركت گاز استان قزوين تحویل و یا به شماره 33374200 – 028 (دبیرخانه شركت گاز استان قزوين) فاكس نمايند. ارايه اعلام آمادگي تا تاريخ مذكور از سوي مناقصه گران الزامي است. 11- مهلت تكميل و تحويل كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از تاريخ 26/01/98 لغايت پايان وقت اداري روز دوشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 09/02/98. تبصره : تحویل کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی تا پايان وقت اداري روز دوشنبه (ساعت: 16:00) مورخ 09/02/98 از سوي مناقصه گران الزامي است. 12- محل تحويل كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11) 13- زمان و مكان بازگشايي كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 8:00 – روز سه شنبه مورخ 10/02/98 – سالن اجتماعات ساختمان مركزي. * لازم به ذكر است براي مناقصه گراني كه در ارزيابي كيفي امتياز لازم را كسب نمايند، اسناد مناقصه طبق برنامه زمانبندي ذيل ارائه خواهد گرديد. 14- تاريخ دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 15/02/98 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) مورخ 17/02/98 15- محل دريافت اسناد مناقصه: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- دفتر امور قراردادها 16- مهلت بازگشت پيشنهادات: از تاريخ 18/02/98 لغايت پايان وقت اداري (ساعت 16:00) مورخ 28/02/98 17- محل تحويل اسناد مناقصه: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه- اتاق شماره 6-11 18- زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد: زمان گشايش پاكات الف، ب و ج : روز یکشنبه ساعت 10:00 مورخ 29/02/98 ، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مركزي. 19- مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران به مبلغ 1.150.000.000(یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون) ريال 20- محل تامين اعتبار: سایر منابع شرکت گاز استان قزوین (عوارض گازبهاء) 21- قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.