آگهي مزايده عمومي به شماره 02-97
کد مطلب: 1876
تعداد بازدید: 470
1397-11-09

شركت گاز استان قزوين

آگهي مزايده عمومي به شماره 02-97 (نوبت اول/دوم)

فروش یازده دستگاه خودروی مازاد شرکتی

شرکت گاز استان قزوين (مزايده گزار) در نظر دارد 11 دستگاه خودروی مازاد شركتي را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی بفروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند از تاریخ 09/11/97 لغایت پایان وقت اداری (ساعت 16:00) مورخ 15/11/97 جهت دریافت اسناد مزایده مورد اشاره بهآدرس: قزوين، خيابان نواب شمالي، مجتمع ادارات، شركت گاز استان قزوين، طبقه سوم، امور قراردادها ( 33372241 - 028 داخلي 208 ) مراجعه نمایند.

رديف

شرح کالا

مقدار

واحد

مبلغ تضمين شركت درمزايده (ريال)

محل استقرار

1

خودرو وانت – دولتي- سيستم: نيسان - تيپ: دوكابين DX - مدل: 1383 رنگ: سفيد ساده تعداد سيلندر:4 - نوع سوخت : بنزين شماره پلاك 79-148 الف 11

1

دستگاه

120.000.000

ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين

2

خودرو وانت – دولتي- سيستم: نيسان - تيپ: دوكابين DX - مدل: 1383 رنگ: سفيد سادهتعداد سيلندر: 4 - نوع سوخت : بنزين شماره پلاك 79-146 الف 11

1

دستگاه

120.000.000

3

خودرو وانت – دولتي- سيستم: نيسان - تيپ: دوكابين DX - مدل: 1383 رنگ: سفيد ساده تعداد سيلندر: 4 - نوع سوخت : بنزين شماره پلاك 79-144 الف 11

1

دستگاه

120.000.000

4

خودرو وانت – دولتي- سيستم: نيسان - تيپ: دوكابين DX - مدل: 1383 رنگ: سفيد ساده تعداد سيلندر: 4 - نوع سوخت : بنزين شماره پلاك 79-349 الف 11

1

دستگاه

120.000.000

5

خودرو وانت – دولتي- سيستم: نيسان - تيپ: دوكابين DX - مدل: 1383 رنگ: سفيد ساده تعداد سيلندر: 4 - نوع سوخت : بنزين شماره پلاك 79-347 الف 11

1

دستگاه

120.000.000

6

خودرو وانت – دولتي- سيستم: نيسان - تيپ: دوكابين DX - مدل: 1383 رنگ: سفيد ساده تعداد سيلندر: 4 - نوع سوخت : بنزين شماره پلاك 79-346 الف 11

1

دستگاه

120.000.000

7

خودرو وانت – دولتي- سيستم: نيسان - تيپ: دوكابين DX - مدل: 1383 رنگ: سفيد ساده تعداد سيلندر: 4 - نوع سوخت : بنزين شماره پلاك 79-345 الف 11

1

دستگاه

120.000.000

8

خودرو وانت – دولتي- سيستم: مزدا - تيپ: B2000i - مدل: 1383 رنگ: نوک مدادی متالیک- تعداد سيلندر: 4 - نوع سوخت : بنزين شماره پلاك 79-185 الف 11

1

دستگاه

33.000.000

9

خودرو وانت – دولتي- سيستم: مزدا - تيپ: B2000i - مدل: 1383 رنگ: نوک مدادی متالیک- تعداد سيلندر: 4 - نوع سوخت : بنزين شماره پلاك 79-184 الف 11

1

دستگاه

33.000.000

10

خودرو وانت– دولتي- سيستم: مزدا - تيپ:دوکابین 2B2000i - مدل: 1383 رنگ: نوک مدادی متالیک- تعداد سيلندر: 4 - نوع سوخت : بنزين شماره پلاك 79-182 الف 11

1

دستگاه

37.500.000

11

خودرو وانت – دولتي- سيستم: مزدا - تيپ:دوکابین 2B2000i - مدل: 1383 رنگ: سبز یشمی متالیک- تعداد سيلندر: 4 - نوع سوخت : بنزين شماره پلاك 79-181 الف 11

1

دستگاه

37.500.000

  1. نماينده كارفرما : معاون امور بهره برداري

  2. مدت اعتبار پيشنهادها: از آخرين مهلت تسليم پيشنهادها سه ماه مي باشد.

  3. مبلغ تضمين شركت در مزايده : تضمين شركت در مزايده براي هر رديف مطابق جدول فوق مي باشد كه پيشنهاد دهنده مي بايستي آن را به حساب بانكي زیر به نام شركت گاز استان قزوين واريز و رسيد آن را در پاكت ارائه نمايد.

     

رديف

نام بانك و شعبه

شماره حساب

شماره شبا

1

ملی شعبه نواب شمالی قزوين

2174633204008

(شبا 470170000002174633204008IR)

  1. زمان بازديد از خودروها و ماشين آلات: از تاريخ 16/11/97 لغايت 24/11/97 از ساعت 00 :9 تا ساعت 12:00(به جز روزهاي پنجشنبه و جمعه).

  2. مكان بازديد: خيابان نواب شمالي _ مجتمع ادارات _ ساختمان مركزي شركت گاز استان قزوين.

  3. محل تسليم پيشنهادها : قزوين _ خيابان نواب شمالي _ مجتمع ادارات _شرکت گاز استان قزوین _ طبقه همکف _ دبيرخانه

مهلت دريافت اسناد: از تاریخ 09/11/97 لغایت پایان وقت اداری (ساعت 16) مورخ 15/11/97

مهلت ارسال اسناد: از تاریخ 16/11/97 لغایت پایان وقت اداری (ساعت 16) مورخ 27/11/97

تاريخ بازگشايي پاكات: روز يكشنبه ساعت 10:00 مورخ 28/11/97

محل بازگشايي پاكات: شركت گاز استان قزوين – طبقه همكف-سالن اجتماعات ساختمان مركزي