آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (97-13)
کد مطلب: 1875
تعداد بازدید: 489
1397-11-07

شركت گاز استان قزوين آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي / شماره مناقصه (97-13)

بدينوسيله شركت گاز استان قزوين در نظر دارد انجام پروژه اي را طبق مشخصات و شرايط كلي ذيل از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای و پس از ارزيابي كيفي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد :

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان قزوين به نشاني قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات.

2- موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون داخلی آمفی تئاتر و سالن کنفرانس ساختمان مرکزی شرکت گاز استان قزوین

3- محل ارائه خدمات و مدت اجراي موضوع مناقصه: در سطح شهرستان قزوين - به مدت 90 روز تقويمي

4- مبناي برآورد : کارشناسی.

5- استاندارد اجراي كار: مطابق مشخصات فني، پكيج ارائه شده از سوي دستگاه مناقصه گزار و استانداردهاي شركت ملي گاز ايران.

6- نام و نشاني نماينده كارفرما: رییس امور مهندسی و اجرای طرحهای شركت گاز استان قزوين واقع در نشاني دستگاه مناقصه گزار.

7- شرايط مناقصه گران: 1-7- داشتن شخصيت حقوقي 2- 7- داشتن سابقه اجرایی حداقل 3 پروژه سالن سینما و یا آمفی تئاتر با ظرفیت حداقل 250 صندلی. 3-7- ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 4-7- داشتن پروانه صلاحیت از وازرت صنعت، معدن و تجارت یا داشتن پروانه کسب معتبر از صنف مربوطه. 5-7- توانايي ارائه انواع ضمانت نامه ها طبق ضوابط كارفرما.

8- قيمت اسناد مناقصه و نحوه واريز وجه نقد: مبلغ 500.000 ريال به حساب بانكي ذيل به نام شركت گاز استان قزوين به شناسه ملي 10101891762 پرداخت گردد: رديف نام بانك و شعبه شماره حساب شماره شبا 1 ملي/ نواب شمالي قزوين 2174633204008 (شبا70170000002174633204008 4IR)

9- نوع و مبلغ تضميـن شركت در مناقصـه: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394 هيأت وزيران به مبلغ 1.050.000.000 ريال به شرح ذیل: الف- ضمانت نامه بانكي و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. ب- اصل فيش واريز وجه نقد به یکی از حساب های سپرده بانکی مجاز ذکر شده در بند 8. پ- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران. ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سر رسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت). چ- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن. تبصره: در صورت ارائه وثيقه ملكي، برای انجام تشريفات قانوني آن با امور حقوقي شركت گاز استان قزوين هماهنگي لازم در خصوص ترهین ملک مورد نظر بصورت سند رهنی در دفاتر رسمی ( ثبت ) صورت پذيرد. ح- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند. تذکر : متن ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار( شركت در مناقصه) می بایست مطابق کاربرگ شماره (1) آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 ﻫ مورخ 22/09/1394 باشد.

10- مدارك مورد نياز جهت دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: 1- تقاضاي كتبي دريافت كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه با ذكر موضوع و شماره مناقصه و كدكاربري پايگاه مناقصات. توجه: جهت اخذ كد كاربري، لازم است مناقصه گران به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات ، به نشاني اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كدكاربري اقدام نمايند.

11- زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از انتشار آگهي نوبت اول (تاريخ 07/11/97) لغايت پايان وقت اداري روز شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 13/11/97

12- محل دريافت اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- دفتر امور قراردادها

13- مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: از تاريخ 14/11/97 لغايت پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 30/11/97. تبصره : تحویل اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي تا پايان وقت اداري روز سه شنبه (ساعت: 16:00) مورخ 30/11/97 از سوي مناقصه گران الزامي است.

14- محل تحويل اسناد مناقصه و كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق6-11)

15- زمان و مكان بازگشايي كاربرگهاي استعلام ارزيابي كيفي: ساعت 8:00 – روز چهارشنبه مورخ 01/12/97 – سالن اجتماعات ساختمان مركزي.

16- زمان و محل بازگشايي پاكات پيشنهاد: زمان گشايش پاكات الف، ب و ج: روز دوشنبه ساعت 10:00 مورخ 06/12/97 ، طبقه اول دستگاه مناقصه گزار- سالن اجتماعات ساختمان مرکزی.

17- محل تامين اعتبار: منابع داخلی شرکت گاز استان قزوین

18-قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

19- مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 ﻫ مور خ 22/09/1394به این پیمان معادل 20% مبلغ اولیه پیمان پیش پرداخت تعلق خواهد گرفت.